Brøndby- køb kan få de­but søn­dag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SPILLEKLAR Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

Brøndby kan nu en­de­lig gø­re brug af midt­ba­ne­spil­le­ren Ro­dolph Austin, der har få­et ar­bejds- og op­hold­stil­la­del­se i Dan­mark.

Den ja­mai­can­ske lands­holds­spil­ler har, si­den han kom til Brøndby og skrev kon­trakt med klub­ben 9. sep­tem­ber, træ­net for sig selv, mens han ven­te­de på, at hans an­søg­ning om ar­bejds- og op­hold­stil­la­del­se blev be­hand­let af de dan­ske myn­dig­he­der. Men nu er pa­pir­ar­bej­det gå­et i or­den, op­ly­ser Brøndby på klub­bens hjem­mesi­de.

Der­med kan Ro­dolph Austin i dag for før­ste gang træ­ne med si­ne nye hold­kam­me­ra­ter, og den 30- åri­ge midt­ba­ne­spil­ler kan al­le­re­de væ­re ak­tu­el til klub­bens kom­men­de kamp på ude­ba­ne mod AaB på søn­dag. Er i no­gen­lun­de form Hvor­vidt han får de­but, af­hæn­ger selvsagt af, om han er i form. Så sent som fre­dag spil­le­de han dog en af­gø­ren­de kva­li­fi­ka­tions­kamp for det ja­mai­can­ske lands­hold, der blandt an­det li­ge har slå­et USA.

» Så vi er be­vid­ste om, at han er i no­gen­lun­de form, « lød det ef­ter­føl- gen­de fra Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech, til BT.

» Jeg ved ik­ke, om det fo­re­går i Fæl­led­par­ken el­ler i fit­ness- cen­tret på hans ho­tel, men som jeg har lært ham at ken­de, så kan han slet ik­ke la­de væ­re med at træ­ne. Det er en livs­stil for ham, « til­fø­je­de Tro­els Bech i sid­ste uge om Austins træ­ning.

Austin kom til Brøndby på en fri trans­fer, ef­ter han de se­ne­ste tre sæ­so­ner har spil­let hos en­gel­ske Leeds.

Yus­suf Poul­sen har spil­let 76 kam­pe og sco­ret 22 mål for Leipzig si­den 2013. Det har gjort ham til fast mand på det dan­ske lands­hold. Her ses han i ak­tion i ude­kam­pen mod Ar­me­ni­en i sid­ste uge. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.