Bli­ver i Leipzig

Yus­suf Poul­sen for­læn­ge­de i går sin kon­trakt til 2019

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­LÆN­GEL­SE Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk

ONS­DAG 16. SEP­TEM­BER 2015 Den dan­ske lands­holds­spil­ler Yus­suf Poul­sen har få­et frem­ti­den på plads. I går kun­ne bt. dk af­slø­re, at Red Bull Leipzig var ble­vet enig med den 21- åri­ge kant­spil­ler om en ny af­ta­le, der sik­rer, at han bli­ver i 2. Bun­des­liga- klub­ben frem til som­me­ren 2019, og se­ne­re på da­gen be­kræf­te­de klub­ben så for­læn­gel­sen på sin hjem­mesi­de. Yus­suf Poul­sen har si­den som­me­ren 2013, da han blev hen­tet i Lyng­by, spil­let for den am­bi­tiø­se klub, der i sid­ste sæ­son slut­te­de li­ge uden for op­ryk­nings­plad­ser­ne til Bun­des­liga­en, og der har si­den væ­ret spe­ku­le­ret i, at den ef­ter­trag­te­de hur­tig­lø­ber vil­le sø­ge væk for at spil­le på al­ler­hø­je­ste ni­veau. Fle­re store ty­ske klub­ber har da og­så vist in­ter­es­se for Yus­suf Poul­sen. Store ud­vik­lings­mu­lig­he­der En klæk­ke­lig løn­for­hø­jel­se, der sik­rer Yus­suf Poul­sen en mil­li­onga­ge på højde med en kon­trakt i en etab­le­ret Bun­des­liga- klub, og ud­sigt til fast spil­le­tid har dog væ­ret med­vir­ken­de til, at dan­ske­ren fort­sæt­ter i Red Bull Leipzig.

» Jeg har he­le ti­den sagt, at jeg og­så på sigt ser min frem­tid her i Leipzig. Mu­lig­he­der­ne for kon­ti­nu­er­ligt at vi­de­re­ud­vik­le mig er gan­ske en­kelt frem­ra­gen­de her, og det er sjovt at væ­re en del af det­te un­ge mand­skab, « ud­dy­ber Yus­suf Poul­sen iføl­ge klub­bens hjem­mesi­de sin be­slut­ning om at for­læn­ge.

Og­så træ­ner Ralf Rang­ni­ck er til­freds.

» Hans po­ten­ti­a­le er langt­fra udtømt, og det er skønt, at han øn­sker at ta­ge det næ­ste skridt sam­men med os, « si­ger han til klub­bens hjem­mesi­de.

Yus­suf Poul­sen vend­te ef­ter land­skam­pe­ne mod Albanien og Ar­me­ni­en tilbage til Leipzig i we­e­ken­den og spil­le­de en af­gø­ren­de rolle, da han lag­de op til åb­nings­må­let i 2- 0- sej­ren over Pa­der­born.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.