’ Lan­ce gjor­de mig skør’

Ben Fo­ster gik i me­di­cin­kruk­ken for at for­stå en topdopet Tour- kon­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - THE PRO­GRAM Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk KEND­TE METHOD ACTOR PRÆ­STA­TIO­NER Fo­to: Ca­pi­tal Pi­c­tu­res/ EPA

Syl­ve­ster Stal­lo­ne har gjort det. Ro­bert de Niro sat­te nær­mest stan­dar­den, og Mi­ck­ey Rour­ke har og­så prø­vet at gå til ek­stre­mer for at bli­ve ét med sin rolle. Det sam­me kan si­ges om Ben Fo­ster, der in­den læn­ge er ak­tu­el med fi lmen ’ The Pro­gram’, hvor han spil­ler Lan­ce Arm­strong.

Den 35- åri­ge ame­ri­ka­ner hav­de ik­ke cykling i blo­det, da in­struk­tør Step­hen Frears kon­tak­te­de ham. Men da først Fo­ster hav­de tak­ket ja til rol­len som Lan­ce Arm­strong, be­gynd­te han at ar­bej­de med sit stof. På en må­de, der og­så in­klu­de­re­de at bru­ge præ­sta­tions­frem­men­de mid­ler i stil med dem, Arm­strong be­nyt­te­de sig af un­der­vejs mod si­ne syv sej­re i Tour de Fran­ce.

» Jeg gik fra for­stan­den, « in­drøm­mer Fo­ster i et in­ter­view med avi­sen The Gu­ar­di­an.

» Der er et stort hul. Do­ping på­vir­ker dit sind. Det får dig ik­ke til at bli­ve høj. Der er ad­færds­møn­stre, når du har de stoff er til at lø­be igen­ne din krop, som gør no­get for dig, mens du er på cyk­len, men som når du ik­ke er det..., « er­klæ­rer Ben Fo­ster med en selv­for­kla­ren­de kunst­pau­se. Vå­gen om nat­ten » Når det vir­ker, hol­der det dig vå­gen om nat­ten. Det mi­ster man for­stan­den af, ik­ke? De stoff er kø­rer rundt med dig, og de rum­ste­rer kon­stant et sted, « ly­der det fra Ben Fo­ster, som ud­over at ty til bi­o­ke­mi og­så gik i gang med et om­fat­ten­de træ­nings­re­gi­me for at bli­ve et med fi gu­ren og to­pat­le­ten fra Te­xas.

Fak­tisk hav­de Ben Fo­ster ik­ke no­gen klar idé om, hvem Lan­ce Arm­strong var, in­den han gik i gang med at la­ve be­n­ar­bej­de for at til­nær­me sig rol­len.

» Jeg vid­ste, at han hav­de star­tet Li­ve­strong ( en vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tion, red.), og jeg vid­ste, at han var den stør­ste en over­gang. Jeg ved og­så, at han bli­ver reg­net for en løg-

Rol­len som Ro­cky har væ­ret cen­tral i Stal­lo­nes kar­ri­e­re. Fle­re gan­ge har han få­et store bank i rin­gen. Blandt an­det blev Stal­lo­ne sendt på ho­spi­ta­let af et tungt stød fra Dolph Lund­gren i op­ta­gel­ser­ne til Ro­cky IV.

In­gen har dyr­ket method acting så kon­se­kvent som De Niro, og in­gen har gjort det stær­ke­re, end da den le­gen­da­ri­ske sku­e­spil­ler på­tog sig rol­len som den fal­le­re­de eks- bok­ser Ja­ke la Mot­ta. Ro­bert de Niro træ­ne­de sig dels op med stål­sat­te mu­skel­grup­per til den un­ge bok­ser for si­den at ta­ge 30 ki­lo på til rol­len som gam­mel og for­d­ruk­ken.

Man kan si­ge, at Rour­ke ik­ke be­hø­ve­de at æn­dre det store på sin livs­fø­rel­se for at til­nær­me sig rol­len som en halv­gam­mel, hjer­te­syg og tæt på for­hen­væ­ren­de wre­st­ler, men over­be­vi­sen­de var det al­li­ge­vel.

Den dyg­ti­ge irsk- bri­ti­ske ka­rak­ter­sku­e­spil­ler træ­ne­de hårdt igen­nem 18 må­ne­der for at kun­ne væ­re i rol­len som top­bok­ser i Jim She­ri­dans fi lm. Iføl­ge bok­se­træ­ne­ren hav­de Day- Lewis så me­get ta­lent, at han kun­ne væ­re ble­vet pro­fes­sio­nel. Bok­ser, alt­så. ner. Men el­lers var jeg en ret blank og ren kniv, « for­tæl­ler Fo­ster.

Helt i tråd med sku­e­spil­le­rens ev­ne til at iden­ti­fi ce­re sig med ’ sin’ per­son og få rol­len helt ind un­der hu­den be­gynd­te Ben Fo­ster og­så at ha­ve en form for for­stå­el­se for Lan­ce Arm­strong.

» På den ene si­de er han en løg­n­ag­tig do­per, der holdt he­le ver­den for nar. På den an­den si­de, er han en ung mand, der fi k can­cer. Det æn­drer dig. Og når du går i krig, bli­ver du en an­den. Det er, hvad Lan­ce gjor­de. Han gik i krig mod sin krop. Det æn­drer din be­vidst­hed, « me­ner Fo­ster, som for­gæ­ves for­søg­te at kom­me i kon­takt med ho­ved­per­so­nen selv, in­den op­ta­gel­ser­ne til ’ The Pro­gram’ gik i gang.

» Han er en smart mand. Han over­le­ve­de dø­den, even­ty­ret be­gyn­der at ta­ge fart, og så si­ger han til sig selv, at ’ jeg kan gø­re no­get godt med det’. Så får han ind­sam­let en mil­li­ard til can­cer­forsk­ning. Men vi kan ba­re ik­ke li­de ham, for­di han var Jesus Kristus på en cy­kel, og så vi­ser det sig, at han er fuld af lort. Og vi straff er ham, for­di han ik­ke und­skyl­der på den må­de, vi vil ha­ve det. Ame­ri­ka­ne­re el­sker en god und­skyld­ning. Det vil­le han ik­ke gi­ve dem, « er­ken­der Ben Fo­ster med hen­vis­ning til den læn­ge ven­te­de do­pin­gin­drøm­mel­se, Lan­ce Arm­strong le­ve­re­de i Oprah Win­freys tal­ks­how i ja­nu­ar 2013.

Ben Fo­ster måt­te gå ek­stremt til værks for at leve sig ind i rol­len som Lan­ce Arm­strong ( indsat) i ’ The Pro­gram’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.