Brø­let Dra­ma­tisk slut­spil i Ka­si-skat­tesag TIP BT

Ka­si-Jes­per sen­der nødråb til skat­te­mi­ni­ste­ren ef­ter kon­kur­strus­sel fra Skat. Mi­ni­ste­ren af­vi­ser at hjaelpe

BT - - NYHEDER - Ole Hall Bir­git­te Er­hardt­sen An­ders Samu­el­sen, LA

SKAT­TESAG Jes­per ’Ka­si’ Ni­el­sen er ta­et på at bli­ve sendt i gul­vet af Skat ef­ter me­re end tre års kamp om et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb. Smyk­ke­ma­ta­doren har mod­ta­get kon­kre­te trus­ler om, at hans fir­ma Ka­si Aps vil bli­ve be­ga­e­ret kon­kurs af Skat in­den for gan­ske få uger. ’Den­ne over­ha­en­gen­de trus­sel om kon­kurs, der er helt unød­ven­dig, ud­gør et vold­somt pres for fa­mi­li­en Ni­el­sen,’ skri­ver Jes­per ’Ka­si’ Ni­el­sen i et åbent brev til lan­dets skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen (V).

Ka­si-Jes­per be­der mi­ni­ste­ren bru­ge sin po­li­ti­ske magt til at sik­re, ’at hver­ken sel­ska­ber­ne el­ler fa­mi­li­en Ni­el­sen be­ga­e­res kon­kurs, in­den sa­ger­ne er en­de­ligt af­gjort’. End­vi­de­re be­der han mi­ni­ste­ren sør­ge for, at skat­tesa­ger­ne, der har kørt i åre­vis i Lands­skat­te­ret­ten, er­kla­e­res ’ugyl­di­ge’ – el­ler i det mind­ste går om.

Støt­te fra An­ders Samu­el­sen

Jes­per Ni­el­sens nødråb er ble­vet delt af hund­red­vis af dan­ske­re på Fa­ce­book. Til­med får Jes­per Ni­el­sen po­li­tisk op­bak­ning fra An­ders Samu­el­sen, par­ti­le­der for Li­be­ral Al­li­an­ce, der op­for­drer skat­te­mi­ni­ste­ren til at ind­kal­de Jes­per Ni­el­sen til et mø­de.

»Det­te er ik­ke en al­min­de­lig skat­tesag. Det er en sag, der har va­e­ret ut­ro­lig me­get op­ma­er­k­som­hed om­kring, og der har og­så va­e­re be­kla­gel­ser un­der­vejs, og der­for er det en sag, som jeg godt kun­ne ta­en­ke mig no­get me­re lys på, for­di det må­ske er en sag, som det er va­erd for os po­li­ti­ke­re at la­e­re no­get ud fra,« si­ger par­ti­le­de­ren til Ber­ling­s­ke Bu­si­ness.

Reg­ning på 250 mio. kr.

Skat­te­mi­ni­ste­ren op­ly­ser, at han ik­ke kan el­ler vil blan­de sig i en skat­te­bor­gers sag, så la­en­ge den ver­se­rer.

Uden po­li­ti­ske ind­greb kan Jes­per Ni­el­sen va­e­re nødsa­get til at be­ta­le skat­te­reg­nin­gen, der sam­let lø­ber op i over 250 mio. kro­ner iføl­ge sel­ska­ber­nes regn­ska­ber. Fa­mi­li­en Ni­el­sen og Ka­si Aps har hidtil holdt Skat fra dø­ren ved at gi­ve for­sik­rin­ger om, at et be­løb ta­et ved en mia. kro­ner var på vej fra smyk­ke­fir­ma­et Pan­dora. Af­ta­len med Pan­dora end­te dog med at gi­ve nul kro­ner til Ka­si Aps, og der­for kun­ne Ka­si Aps ik­ke leve op til en gam­mel for­ligs­af­ta­le med Skat om, at det skyl­di­ge be­løb skul­le be­ta­les se­ne­st 1. juli 2015.

’’ Det er en sag, som jeg godt kun­ne ta­en­ke mig no­get me­re lys på

Skat øn­sker ik­ke at sva­re på, hvor­vidt man har bedt Kam­me­rad­vo­ka­ten for­be­re­de en kon­kurs­skri­vel­se, men an­gi­ve­ligt skal hen­stan­den til Jes­per Ni­el­sen va­e­re for­la­en­get til mid­nat 16. sep­tem­ber. I sid­ste øje­blik er det an­gi­ve­ligt lyk­ke­des Jes­per Ni­el­sen at få hen­stan­den for­la­en­get yder­li­ge­re, op­ly­ste han i går per sms.

Ber­ling­s­ke har til­budt Jes­per Ni­el­sen et in­ter­view, men han vend­te ik­ke tilbage før de­ad­li­ne.

I sid­ste øje­blik er det an­gi­ve­ligt lyk­ke­des Jes­per ’Ka­si’ Ni­el­sen at få hen­stan­den ved­rø­ren­de en kon­kurs­be­ga­e­ring fra Skat for­la­en­get yder­li­ge­re en pe­ri­o­de. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.