Ja, de får en alt for fin be­hand­ling

BT - - DEBAT - In­te­gra­tions­ord­fø­rer (DF) FLYGT­NIN­GE HAR FØRSTERET TIL SIDST VIL

MARTIN HEN­RIK­SEN

til bo­li­ger, er ik­ke om­fat­tet af op­tje­nings­prin­cip­pet i for­hold til fol­ke­pen­sion og får be­talt møb­ler og it-ud­styr af kom­mu­nen, når de flyt­ter i lej­lig­hed. Det­te er ek­semp­ler på om­rå­der, hvor flygt­nin­ge får po­si­tiv sa­er­be­hand­ling, for jeg tror f.eks. ik­ke, at sa­er­ligt man­ge dan­ske­re får be­talt en ny com­pu­ter, når de flyt­ter. Det vil i det he­le ta­get va­e­re op­lagt at la­ve et ser­vi­ce­ef­ter­syn af asy­l­om­rå­det for at se, om der er fle­re om­rå­der, hvor vi kan

skrue ned for den fi­ne be­hand­ling.

er kom­met en ny re­ge­ring i Dan­mark, som har stram­met op på en ra­ek­ke om­rå­der, har va­e­ret med til at sen­de et sig­nal ud i ver­den om, at hvis man øn­sker at ta­ge til Eu­ro­pa, så bør man sø­ge uden om Dan­mark. Det er en po­si­tiv ud­vik­ling, for­di vi så har bed­re chan­cer for at sty­re ud­vik­lin­gen. Fo­re­stil jer, at al­le de men­ne­sker, som er tra­vet igen­nem Dan­mark det se­ne­ste styk­ke tid, hav­de søgt asyl i Dan­mark. Så tror jeg nok, vi hav­de haft pro­ble­mer.

DET, AT DER

jeg si­ge, at hvis en flygt­ning går ef­ter de lan­de, hvor han får mest ud af at va­e­re, så kan man sa­et­te spørgs­måls­tegn ved, om han ik­ke i ste­det skal om­ta­les som mi­grant. Det ser vi net­op nu, hvor man­ge und­går Dan­mark for at kun­ne kom­me til lan­de, hvor de bli­ver be­hand­let bed­re og po­li­tik­ken er me­re fa­vora­bel end i Dan­mark. Det kan va­e­re, at det er ryg­te­des ude i den store ver­den, at der er pla­ner om yder­li­ge­re stram­nin­ger. Det er vig­tigt, at de flygt­nin­ge, som kom­mer, ved, at de­res frem­tid er i de­res hjem­land – og ik­ke i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.