CARL HOLST UN­DER TUNG BE­SKYD­NING

Der skal enor­me po­li­ti­ske resultater til, hvis bil­le­det af Carl Holsts fla­en­se­de tro­va­er­dig­hed skal he­les

BT - - DEBAT -

’’ Det si­ges, at Carl Holst va­er­ner om sin ae­re. Det lyk­kes ik­ke sa­er­lig godt for ti­den

For­vent­nin­ger­ne til Carl Holst på Ven­stres mi­ni­ster­hold var hø­je. Det var na­er­mest gi­vet, at Lars Løk­ke Ras­mus­sens ven fra Søn­derjyl­land med styr på det po­li­ti­ske hånd­va­erk og stort va­el­gerta­ek­ke vil­le bli­ve en sta­erk spil­ler på hol­det. Men fra det øje­blik, Carl Holst gjor­de sin en­tré i land­spo­li­tik, har han va­e­ret på gla­tis. SPØRGS­MÅ­LET ER, OM Carl Holst fra sit kon­tor i For­svars­mi­ni­ste­ri­et for­mår at iso­le­re sags­bun­ken til kun at hand­le om for­ti­den i Re­gion Syd­dan­mark, el­ler om de an­greb, der ret­tes mod ham i dis­se da­ge, sårer ham uop­ret­te­ligt. Carl Holsts egen slin­gre­kurs de se­ne­ste må­ne­der bi­dra­ger i hvert ik­ke til bil­le­det af en mi­ni­ster, der har styr på det he­le.

Ny­e­ste skram­me på Ven­stre-man­dens tid­li­ge­re blan­ke ima­ge kom i af­tes, da et enigt for­ret­nings­ud­valg i Re­gion Syd­dan­mark, med Holsts par­ti­fa­el­le Step­ha­nie Lo­se i spid­sen, er­kla­e­re­de, at der kan va­e­re fo­re­gå­et ulov­lig­he­der i den tid­li­ge­re re­gions­rå­ds­for­mands fol­ke­tings­valg­kamp. Nu er det op til Stats­for­valt­nin­gen at se na­er­me­re på, om Carl Holst mis­brug­te en pres­se­me­d­ar­bej­der løn­net af re­gio­nen i sin per­son­li­ge valg­kamp i for­som­me­ren. Carl Holsts for­søg på at fe­je an­kla­ger­ne bort ved at kal­de pres­se­me­d­ar­bej­de­rens ind­sats for ’le­del­ses­be­tje­ning’ frem­står nu me­re som ud­tryk for en ny om­gang jysk sta­e­dig­hed end et re­gu­la­ert for­søg på at luk­ke en stin­ken­de sag. At pres­se­me­d­ar­bej­de­ren i dag er an­sat som for­svars­mi­ni­ste­rens sa­er­li­ge rå­d­gi­ver, kan ik­ke an­det end un­der­stre­ge, at Holst var til­freds med ’le­del­ses­be­tje­nin­gen’. SA­GEN OM PRES­SE­ME­D­AR­BEJ­DE­REN er blot den se­ne­ste i forta­el­lin­gen om Carl Holsts alt an­det end im­po­ne­ren­de de­but i land­spo­li­tik. Først var der bal­la­den om ef­ter­ve­der­la­get i form af et års løn fra Re­gion Syd­dan­mark, som Carl Holst først in­si­ste­re­de på at mod­ta­ge, for­di det var i over­ens­stem­mel­se med ga­el­den­de reg­ler, for der­na­est ef­ter to ugers kri­tik og be­skyld­nin­ger om grå­dig­hed at gi­ve af­kald på knap halv­de­len af de 830.000 kro­ner. Ryd­de­de Holst et pro­blem af vej­en? Na­eh, han ef­ter­lod i ste­det et ind­tryk af, at han kun gav sig, for­di kri­tik­ken blev ved, og ik­ke for­di han syn­tes, at dob­belt­løn­nen var et pro­blem.

Så fulg­te kri­tik­ken af den nye mi­ni­sters som­mer­fe­ri­e­tavs­hed, mens Hvor­for sam­ler I ind til sy­ri­ske flygt­nin­ge og ik­ke dan­ske­re med be­hov for hja­elp? ud­send­te fly­me­ka­ni­ke­re kla­ge­de over neds­lid­te kamp­fly og dår­ligt ar­bejds­mil­jø. Og da ferien var slut, kom Carl Holst så på kol­li­sions­kurs med stats­mi­ni­ste­ren, da han ud­tal­te, at Dan­mark gik ind i Irak-kri­gen, ’for­di der var mas­seø­de­la­eg­gel­ses­vå­ben’. Den analyse lag­de Løk­ke af­stand til. MENS CARL HOLST end­nu sav­ner at sa­et­te en sta­erk dags­or­den som for­svars­mi­ni­ster, må han indstil­le sig på at bli­ve cen­trum i et sam­råd ind­kaldt af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, som kra­e­ver en for­kla­ring på, hvad der er op og ned i sa­gen om pres­se­me­d­ar­bej­de­rens me­rit­ter i valg­kam­pen. På Chri­sti­ans­borg er po­li­ti­ske mod­stan­de­re al­tid klar til at ud­nyt­te en mi­ni­sters svag­heds­tegn. Det be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge er, at in­gen af Carl Holsts støt­ter er på ba­nen. Man har sna­re­re ind­tryk af, at de er ir­ri­te­re­de over sti­men af sa­ger. At Holst selv var en loy­al støt­te, da Løk­kes møgs­a­ger tog dags­or­de­nen, be­ty­der selv­føl­ge­lig, at che­fen gi­ver la­en­ge­re snor.

Det si­ges, at Carl Holst va­er­ner om sin ae­re. Det lyk­kes ba­re ik­ke sa­er­lig godt for ti­den. Der skal enor­me po­li­ti­ske resultater til, hvis bil­le­det af for­svars­mi­ni­ste­rens fla­en­se­de tro­va­er­dig­hed skal he­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.