Er det godt, at TV2 og DR la­ver et ind­sam­lingsshow til for­del for Sy­ri­ens flygt­nin­ge?

BT - - DEBAT - Kir­sten Win­berg Pe­ter­sen Gret­he Mad­sen Cyrus Ra­zavi Ia To­re

Nej

Poul Erik Aa­gaard

På face­boook.com/ditbt kl. 15.16

6.000 HJEM­LØ­SE

Ja

6.528 stem­mer på bt.dk

HJA­ELP DAN­MARKS SVA­GE

På face­boook.com/ditbt kl. 14.10 Når vi ser på, hvor­dan vo­re ae­l­dre, de ind­lag­te på sy­ge­hu­se­ne, ud­sat­te, sva­ge og hjem­lø­se be­hand­les i vo­res eget land, er der ik­ke no­get at si­ge til, at dan­sker­ne si­ger fra over­for DRs og TV2s ind­sam­ling.

DAN­SKE­RE HAR FÅ­ET NOK

Vi er vid­ne til og har va­e­ret det la­en­ge, at folk og­så har be­hov for hja­elp her i Dan­mark. Hjem­lø­se får f.eks. nej til hja­elp fra kom­mu­ner­ne. Vi dan­ske­re har få­et nok.

På face­boook.com/ditbt kl. 15.18 Det er en smuk tan­ke at hjaelpe al­le op på vo­res ni­veau. Desva­er­re er det ty­de­ligt, at vi i pro­ces­sen bli­ver truk­ket ned på de­res ni­veau. Over 6.000 dan­ske­re er hjem­lø­se. Hvor skal de flyg­te hen for at op­nå en luksustilva­e­rel­se?

LAD DOG FOLK STØT­TE

På face­boook.com/ditbt kl. 15.19 Folk er ble­vet så af­stum­pe­de. Hvis man ik­ke har lyst til at støt­te, så er det helt okay. Men hvor­for fin­der man det nød­ven­digt at svi­ne an­dre til, blot for­di de ger­ne vil støt­te?

FLAESKESTEG OG FLAG

På face­boook.com/ditbt kl. 15.20 Det er sna­e­ver­sy­ne­de men­ne­sker, som kun har flaeskesteg og dan­ne­brog i ho­ve­d­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.