DET LUG­TER AF

Re­gion Syd­dan­mark me­ner, at Carl Holst for­ment­lig har mis­brugt me­d­ar­bej­der til at fø­re valg­kamp for sig

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Cathrine Bloch

MIS­BRUG

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Et sam­let for­ret­nings­ud­valg i Re­gion Syd­dan­mark me­ner, at for­svars­mi­ni­ster Carl Holst (V) i sin tid som re­gions­rå­ds­for­mand har mis­brugt kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sens ar­bejds­kraft. Det står klart ef­ter ons­da­gens mø­de i re­gio­nens for­ret­nings­ud­valg. ’For­ret­nings­ud­val­get kon­sta­te­rer, at der er in­di­ci­er for, at den tid­li­ge­re re­gions­rå­ds­for­mand Carl Holst har mis­brugt en me­d­ar­bej­ders ar­bejds­ind­sats i for­bin­del­se med valg­kam­pen. Det ta­ger for­ret­nings­ud­val­get af­stand fra. For­ret­nings­ud­val­get ta­ger end­vi­de­re af­stand fra ulov­lig­he­der i det om­fang, de har fun­det sted,’ skri­ver ud­val­get i en fa­el­les ud­ta­lel­se.

Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen var an­sat som kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der i Re­gion Syd­dan­mark i pe­ri­o­den fra au­gust 2014 til ju­ni 2015, hvor han ef­ter­føl­gen­de blev sa­er­lig rå­d­gi­ver for Carl Holst, der som be­kendt blev valgt ind i Fol­ke­tin­get og ud­na­evnt til for­svars­mi­ni­ster.

Un­der sin an­sa­et­tel­se i Re­gion Syd­dan­mark hjalp Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen Carl Holst med en ra­ek­ke prak­ti­ske op­ga­ver, og un­der valg­kam­pen holdt han blandt an­det styr på hans ka­len­der og tog imod opkald for ham.

Valg­kamp i strid med reg­ler­ne

Men fle­re me­di­er har frem­lagt email, sms’er og an­det ma­te­ri­a­le, der pe­ger på, at Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen ik­ke kun hjalp Carl Holst med prak­ti­ske op­ga­ver. Me­get ty­der på, at Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen di­rek­te før­te fol­ke­tings­valg­kamp for Carl Holst. Hvis det er til­fa­el­det, er det i strid med reg­ler­ne.

Det er blandt an­det kom­met frem, at Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen ef­ter alt at døm­me har sendt e-mail og skre­vet de­bat­ind­la­eg på veg­ne af Carl Holst, li­ge­som han på et vi­sit­kort har be­teg­net sig selv som ’per­son­lig as­si­stent’ for den da­va­e­ren­de re­gions­rå­ds­for­mand.

Stats­for­valt­nin­gen over­ta­ger

Ons­dag er Stats­for­valt­nin­gen af egen drift gå­et ind i sa­gen. Den be­slut­ning hil­ser for­ret­nings­ud­val­get i Re­gion Syd­dan­mark vel­kom­men.

’For­ret­nings­ud­val­get bak­ker op om Stats­for­valt­nin­gens un­der­sø­gel­se, og Re­gion Syd­dan­mark vil stille al­le de nød­ven­di­ge op­lys­nin­ger til rå­dig­hed, li­ge­som vi vil op­for­dre Stats­for­valt­nin­gen til at frem­skyn­de un­der­sø­gel­sen mest mu­ligt. Når Stats­for­valt­nin­gens vur­de­ring fo­re­lig­ger, vil Re­gions­rå­det ta­ge stil­ling til even­tu­el­le kon­se­kven­ser,’ står der i den fa­el­les ud­ta­lel­se.

Step­ha­nie Lo­se (V), der af­lø­ste Carl Holst som for­mand for Re­gion Syd­dan­mark, si­ger ef­ter mø­det i for­ret­nings­ud­val­get:

»Vi har be­slut­tet en enig ud­ta­lel­se, hvor vi si­ger, at der er in­di­ci­er for, at der har va­e­ret en for­kert brug af en kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der. Det ta­ger vi af­stand fra. Der er in­di­ci­er for, at der er fo­re­gå­et no­get, som ik­ke skul­le va­e­re fo­re­gå­et,« si­ger hun til TV2 News.

De Kon­ser­va­ti­ve i Re­gion Syd­dan­mark er end­nu kla­re­re i ma­e­let:

»Det kan på in­gen må­de for­sva­res, at man som re­gions­rå­ds­for­mand kan fin­de på at fø­re valg­kamp for of­fent­li­ge mid­ler. Det er klok­ke­klart mis­brug,« si­ger grup­pe­for­mand Las­se Krull (K) i en skrift­lig kom­men­tar.

TO DØGN DER RYSTE­DE CARL HOLST

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.