Kro­a­tien vil la­de flygt­nin­ge rej­se gen­nem lan­det

BT - - NYHEDER - Sø­ren Berg­gre­en Toft

GRA­EN­SE Man­ge af de flygt­nin­ge og mi­gran­ter, der si­den tirs­dag er an­kom­met til EU-lan­det Kro­a­tien, vil ef­ter alt at døm­me rej­se vi­de­re mod Nord­ve­st­eu­ro­pa. Og det vil de få lov til, ly­der mel­din­gen fra den kro­a­ti­ske re­ge­ring iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

»Kro­a­tien er fuld­kom­men klar til at mod­ta­ge el­ler le­de folk der­hen, hvor de vil, hvil­ket åben­lyst er Tys­kland el­ler de skan­di­na­vi­ske lan­de,« si­ger pre­mi­er­mi­ni­ster Zor­an Mila­novic iføl­ge Reu­ters i en ta­le til par­la­men­tet.

»De vil få mu­lig­hed for at rej­se gen­nem Kro­a­tien, og vi vil hjaelpe. Vi er ved at gø­re os klar til den mu­lig­hed.«

Sam­ti­dig har Kro­a­tien iføl­ge Reu­ters sendt mi­ne­ryd­de­re til gra­en­se­om­rå­det, hvor der mu­lig­vis kan lig­ge mi­ner fra Bal­kan-kri­gen i 1991 til 1995.

Gen­nem mar­ker

Tirs­dag ind­før­te na­bo­lan­det Un­garn, som tid­li­ge­re har va­e­ret et af de fo­re­truk­ne tran­sit­lan­de for flygt­nin­ge og mi­gran­ter, nye, stren­ge gra­en­se­reg­ler. Det in­de­ba­e­rer blandt an­det et 175 ki­lo­me­ter langt hegn langs den ser­bi­sk-un­gar­ske gra­en­se, som det er kri­mi­nelt at for­ce­re, og asyl­reg­ler, der gi­ver mu­lig­hed for at af­vi­se asylan­sø­ge­re in­den for blot få ti­mer.

Det be­ty­der, at ad­skil­li­ge flygt­nin­ge og mi­gran­ter har aen­dret de­res flug­t­ru­te, så de ik­ke la­en­ge­re rej­ser fra Ser­bi­en til Un­garn, men fra Ser­bi­en til Kro­a­tien.

Fle­re ser­bi­ske me­di­er skri­ver iføl­ge Reu­ters, at mindst ti bus­ser med flygt­nin­ge og mi­gran­ter har ret­ning mod den ser­bi­ske by Sid ved gra­en­sen til Kro­a­tien.

Reu­ters-jour­na­li­ster på ste­det har set flygt­nin­ge og mi­gran­ter kryd­se gra­en­sen til Kro­a­tien til fods gen­nem ma­js­mar­ker, li­ge­som der er ble­vet ob­ser­ve­ret bus­ser, som sa­et­ter flygt­nin­ge og mi­gran­ter af kun et par hund­re­de me­ter fra gra­en­sen.

Kro­a­tien blev med­lem af EU i 2013, men er ik­ke med­lem af Schen­gen-sam­ar­bej­det. Man­ge flygt­nin­ge og mi­gran­ter øn­sker ef­ter alt at døm­me at rej­se gen­nem Kro­a­tien og ind i Schen­gen-zo­nen ved Slove­ni­en, for her­ef­ter at fort­sa­et­te de­res rej­se mod Nord­ve­st­eu­ro­pa.

En mand pro­teste­rer over for det un­gar­ske uro­po­li­ti ef­ter at va­e­re ble­vet bom­bar­de­ret med tå­re­gas og vand.

Fo­to: Reu­ters

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.