Gra­en­se­strid

Ser­bi­en sen­der po­li­ti­be­tjen­te til gra­en­sen mod Un­garn, ef­ter sam­men­stød mel­lem mi­gran­ter og un­garsk po­li­ti

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert og Sø­ren Ploug Lil­mo­es

SER­BI­EN

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ons­da­gens an­s­pa­end­te si­tu­a­tion mel­lem mi­gran­ter og un­garsk po­li­ti ved gra­en­sen mel­lem Un­garn og Ser­bi­en får nu Ser­bi­en til at sen­de be­tjen­te til gra­en­sen. med ting mod po­li­ti­et for at kom­me ind på un­garsk ter­ri­to­ri­um.

Vil hjaelpe un­garsk po­li­ti

Iføl­ge Ne­bo­jsa Ste­fa­novic er der akut be­hov for at hjaelpe un­garsk po­li­ti i si­tu­a­tio­nen og sen­de ser­bi­sk po­li­ti til stra­ek­nin­gen.

»Må­let er at for­hin­dre yder­li­ge­re an­greb fra vo­res ter­ri­to­ri­um mod det un­gar­ske po­li­ti og på en hu­man og respekt­fuld må­de få mi­gran­ter­ne va­ek fra heg­net og det un­gar­ske po­li­ti,« si­ger den ser­bi­ske in­den­rigs­mi­ni­ster.

Un­garn er for man­ge flygt­nin­ge og mi­gran­ter ble­vet brugt som tran­sit­land på de­res flugt mod Østrig, Tys­kland og Skan­di­navi­en. I et for­søg på at brem­se flygt­nin­ge­strøm­men fa­er­dig­gjor­de Un­garn tirs­dag et 175 ki­lo­me­ter langt pig­t­rå­ds­hegn langs gra­en­sen til Ser­bi­en. Men si­tu­a­tio­nen er ik­ke ble­vet min­dre an­s­pa­endt der­ef­ter.

Sam­men­stø­de­ne mel­lem mi­gran­ter og po­li­ti langs gra­en­se­stra­ek­nin­gen har og­så få­et La­e­ger uden Gra­en­ser til at sen­de ek­stra mand­skab til knu­de­punk­tet. Or­ga­ni­sa­tio­nen med­del­er i en pres­se­med­del­el­se ons­dag af­ten, at den har styr­ket si­ne hold på den ser­bi­ske si­de af gra­en­sen til Un­garn, hvor la­e­ger, sy­geple­jer­sker og an­dre ud­sendt over­vå­ger si­tu­a­tio­nen hos dem, der er stran­det langs gra­en­sen.

Iføl­ge La­e­ger uden Gra­en­sers pro­jekt­ko­or­di­na­tor Ana de Le­mos er luk­nin­gen af gra­en­sen langt­fra den rig­ti­ge løs­ning på flygt­nin­ge­kri­sen.

»Det skub­ber ba­re an­sva­ret til et na­bo­land, tvin­ger folk til at ta­ge fle­re ri­si­ci og gør de­res rej­se end­nu sva­e­re­re,« si­ger hun i en pres­se­med­del­el­se.

Vil bli­ve ud­vist

Ud­over det ki­lo­me­ter­lan­ge pig­t­rå­ds­hegn langs gra­en­sen til Ser­bi­en har Un­garn som en del af sin nye, stren­ge gra­en­se­kon­trol og­så an­non­ce­ret, at asylan­sø­ge­re, der rej­ser ind via Ser­bi­en, ri­si­ke­rer at bli­ve ud­vist in­den for gan­ske få da­ge, li­ge­som lan­det er pa­rat til at byg­ge hegn langs den ru­ma­en­ske gra­en­se, hvis heg­net ved den ser­bi­ske gra­en­se får flygt­nin­ge til at sø­ge der­hen.

Fo­to: EPA

Un­garsk po­li­ti brug­te vand­ka­no­ner mod mi­gran­ter og flygt­nin­ge ved den un­garsk-ser­bi­ske gra­en­se na­er by­en Hor­gos ef­ter at va­e­re ble­vet bom­bar­de­ret med sten fra den ser­bi­ske si­de af gra­en­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.