På med hjel­men, Mary

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov

SIK­KER­HED

ja­hh@bt.dk

På med cy­kel­hjel­men, Mary!

Så­dan ly­der op­for­drin­gen fra de cyk­li­ster, BT tal­te med i går, ef­ter at kron­prin­ses­se Mary er ble­vet fo­to­gra­fe­ret i fuld frem­drift på en fan­cy lad­cy­kel på Ama­li­en­borg Slots­plads med si­ne og kron­prins Fre­de­riks tvil­lin­ger Jo­sep­hine og Vin­cent sid­den­de for­an. Og in­gen af de tre kon­ge­li­ge ho­ve­d­er er ’kro­net’ med en cy­kel­hjelm.

Fo­to­et blev tirs­dag lagt ud på Fa­ce­book, og så kom de­bat­ten på et øje­blik helt op i 12. gear om, hvor­vidt Mary og hen­des børn bør ba­e­re hjelm el­ler ej.

Fle­re end 46.000 af bt.dk’s la­e­se­re hav­de i går ef­ter­mid­dag gi­vet de­res me­ning til ken­de, og 44 pro­cent me­ner, at Mary ba­e­rer sig for­kert ad ved ik­ke at gå for­re­st som et godt ek­sem­pel, mens 20 pro­cent har mod­sat op­fat­tel­se. 36 pro­cent me­ner, at i det mind­ste bør bør­ne­ne ha­ve hjelm på.

Samt­li­ge de cyk­len­de, som BT i går tal­te med ved bør­ne­ha­ven på Vand­va­er­ks­vej i det cen­tra­le Oden­se, da de skul­le hen­te børn i in­sti­tu­tio­nen, me­ner, at Kron­prin­ses­sen og hen­des po­der bør ta­ge en cy­kel­hjelm på ho­ve­d­et, na­e­ste gang de be­va­e­ger sig ud i tra­fik­ken. Først og frem­mest for de­res egen skyld. Men og­så for­di de er rol­lemo­del­ler for an­dre.

Kron­prin­ses­se Mary uden cy­kel­hjelm. Fo­to: Pe­ter Hau­er­bach/Get­ty Ima­ges hjelm på, som hun el­lers ple­jer at ha­ve, når hun be­va­e­ger sig ud i tra­fik­ken. »Ja, det er jo fryg­te­lig pin­ligt, og nu har jeg helt dår­lig samvit­tig­hed, men jeg ple­jer fak­tisk at bru­ge cy­kel­hjelm. Når man har set, hvor me­get en hjelm kan for­hin­dre af ho­ved­ska­der, når der sker en ulyk­ke, så er der in­tet ar­gu­ment for ik­ke at bru­ge den. Det er fak­tisk helt ut­ro­ligt, hvor stor for­skel den gør,« si­ger hun.

Om kron­prin­ses­se Marys mang­len­de brug af cy­kel­hjelm for sig selv og si­ne tvil­lin­ger til­fø­jer han: »Jeg sy­nes da, at bå­de Kron­prin­ses­sen og hen­des børn skul­le bru­ge hjelm, når de er ude at cyk­le. Der er i hvert fald man­ge, som vil­le bli­ve rig­tig ke­de af det, hvis der ske­te dem no­get,« si­ger Tho­mas Tofte.

må da in­drøm­me, at jeg først er be­gyndt på det, ef­ter at jeg køb­te det her ’skrum­mel’, si­ger hun med et smil og pe­ger hen mod en na­e­sten funk­len­de ny og 22.000 kro­ner dyr lad­cy­kel, som tre-åri­ge So­fie står og trip­per for at kom­me op i.

hun sen­der. Men nu ved vi jo ik­ke, pra­e­cis i hvil­ken sam­men­ha­eng det bil­le­de er ta­get. Jeg tror fak­tisk, hun nor­malt cyk­ler med hjelm. Det er i hvert fald ik­ke no­get, der for­ar­ger mig,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.