Lan­det h

He­le Dan­marks astro­naut modt­og i går Den Kon­ge­li­ge Be­løn­nings­me­dal­je hos Dron­nin­gen og skrev au­to­gra­fer til små rum­fans

BT - - NYHEDER -

i København for at få et glimt af den 38-åri­ge An­dreas Mo­gen­sen, som for før­ste gang si­den sin rum­fa­erd sat­te fød­der­ne på dansk jord.

De al­le­ryng­ste fans

Iført T-shirt med ESA-logo – The Eu­ro­pe­an Spa­ce Agen­cy – trå­d­te han smi­len­de ud i reg­nen og tak­ke­de for klapsal­ver­ne, in­den han gav sig tid til at hil­se på si­ne al­le­ryng­ste fans.

»Jeg hed­der og­så An­dreas,« sva­re­de han, da han kru­se­dul­le­de sit navn på et bil­le­de af sig selv til en me­get ung An­dreas, der ha­ve ven­tet tå­l­mo­digt på en au­to­graf fra sit idol.

38-åri­ge An­dreas Mo­gen­sen skrev rum-hi­sto­rie, da han som den før­ste dan­sker no­gen­sin­de blev sendt ud i rum­met 2. sep­tem­ber. Må­let var rum­sta­tio­nen ISS, 386 ki­lo­me­ter ude i rum­met, hvor han i knap 10 da­ge skul­le udføre for­søg og test i forsk­nin­gens navn.

Fra Jor­den er han ble­vet fulgt ta­et af al­min­de­li­ge dan­ske­re, jour­na­li­ster i ho­be­tal og na­tur­lig­vis sin egen fa­mi­lie, her­i­blandt sin hu­stru og dat­ter, som han til dag­lig bor sam­men med i Köln. Li­ge fra op­sen­del­sen, over ’opkal­det’ til sin mor fra

Ons­dag an­kom An­dreas Mo­gen­sen til Dansk In­du­stri i København. Fo­to: Si­mon La­es­søe Me­dalj­en i guld velan­bragt og fortjent på An­dreas

Mo­gen­sens re­vers. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

For før­ste gang ef­ter sin 10 da­ge lange mis­sion til den in­ter­na­tio­na­le rum­sta­tion

ISS lan­de­de den dan­ske astro­naut i In­du­stri­ens Hus til

et pres­se­mø­de. Fo­to: Si­mon La­es­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.