Os Mar­gret­he

BT - - NYHEDER - An­dreas Mo­gen­sen, astro­naut

’’

»Be­løn­nings­me­dalj­en i guld med kro­ne bli­ver kun gi­vet ved me­get spe­ci­el­le lej­lig­he­der, og der er ind­gra­ve­ret navn og da­to. Det har va­e­ret dej­ligt at hil­se på Dem,« sag­de dron­ning Mar­gret­he til An­dreas Mo­gen­sen, der tog imod med smil og ik­ke uden benovel­se.

’Ka­em­pe ae­re’

Bag­ef­ter lag­de han ik­ke skjul på, at det hav­de va­e­ret en stor op­le­vel­se.

»Det er en ka­em­pe, ka­em­pe ae­re. Jeg er me­get stolt. Det er en ka­em­pe op­le­vel­se at bli­ve in­vi­te­ret ind til Dron­nin­gen,« sag­de han ef­ter­føl­gen­de.

Ma­jesta­e­ten hav­de sa­er­ligt in­ter­es­se­ret sig for den dan­ske forsk­ning, han hav­de fo­re­ta­get på rum­sta­tio­nen ISS, for­tal­te han.

»Det her lyn, jeg har ta­get billeder af, var hun rig­tig in­ter­es­se­ret i.«

Ude på slots­plad­sen igen ska­e­ve­de han op mod den grå him­mel og ads­purgt om, hvad han ta­enk­te på, når han kig­ge­de op, sva­re­de han:

»Jeg ta­en­ker selv­føl­ge­lig på de seks astro­nau­ter, som sta­dig er om bord på rum­sta­tio­nen, og som fort­sa­et­ter ar­bej­det. Jeg ind­går som en lil­le del i det store sam­ar­bej­de. Det er lidt un­der­ligt at ta­en­ke på, at her står jeg tilbage på Jor­den, og i sid­ste uge var jeg i rum­met.«

Ik­ke sid­ste gang

Men står det til ham, så bli­ver det ik­ke sid­ste gang, han får den op­le­vel­se.

»Per­son­ligt vil­le jeg el­ske at kom­me tilbage på rum­sta­tio­nen, men det vil­le og­så va­e­re en op­le­vel­se at kom­me til Månen el­ler Mars,« sag­de han med et stort smil.

For den in­ge­ni­ør­ud­dan­ne­de An­dreas Mo­gen­sen fort­sa­et­ter mis­sio­nen på Jor­den, når han den kom­men­de tid skal rundt på sko­ler og uni­ver­si­te­ter og de­le si­ne op­le­vel­ser som astro­naut for ad den vej at gø­re børn og un­ge in­ter­es­se­re­de i de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge fag.

»Jeg har mod­ta­get billeder fra børn helt ned til tre-fi­re år, og jeg har få­et man­ge flot­te teg­nin­ger af astro­nau­ter, rum­ra­ket­ter og pla­ne­ter. Det er me­get po­si­tivt, at vi er nå­et helt ud til de små børn,« sag­de An­dreas Mo­gen­sen.

En ek­stra di­men­sion

Mod­ta­gel­sen i går og op­bak­nin­gen ge­ne­relt be­teg­ne­de han som en ’ek­stra di­men­sion’ til en helt spe­ci­el Det er en ka­em­pe, ka­em­pe ae­re. Jeg er me­get stolt. Det er en ka­em­pe op­le­vel­se at bli­ve in­vi­te­ret ind til Dron­nin­gen mis­sion for en mand med en el­lers ’helt al­min­de­lig hver­dag’.

»At der har va­e­ret så me­get fo­kus på det, har va­e­ret en ek­stra spe­ci­el op­le­vel­se. Til dag­lig bor jeg i Köln, hvor det eu­ro­pa­ei­ske astro­naut-cen­ter lig­ger, så jeg har en helt al­min­de­lig hver­dag,« for­sik­re­de han.

Børn og an­dre ru­min­ter­es­se­re­de har sta­dig mu­lig­hed for at få et glimt af Dan­marks før­ste astro­naut, når han be­sø­ger Ty­cho Bra­he Pla­ne­ta­ri­um i København på fre­dag.

Dron­ning Mar­gret­he over­rak­te ons­dag An­dreas Mo­gen­sen Den Kon­ge­li­ge Be­løn­nings­me­dal­je i guld, som gi­ves for en helt ek­stra­or­di­na­er, en­kelt­stå­en­de ind­sats. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.