Sen­som­mer igen – husk sol­bril­ler­ne

BT - - NYHEDER - Mor­ten Toft

IN­DI­AN SUM­MER

mo­to@bt.dk Hvis du el­sker sol og ha­der regn, kan du godt be­gyn­de at gla­e­de dig. Fra na­e­ste uge og frem til og med den før­ste uge i ok­to­ber kom­mer so­len til at skin­ne me­re over Dan­mark. Trods det veks­len­de vejr i den­ne uge lig­ger tem­pe­ra­tu­ren lidt over det nor­ma­le for års­ti­den. Det bli­ver der aen­dret på fra na­e­ste uge.

»Vej­ret bli­ver over­ve­jen­de ret tørt og sol­rigt, men da luf­ten kom­mer til os fra nord­li­ge og øst­li­ge ret­nin­ger, er den ik­ke spe­ci­elt varm,« si­ger Tim Pe­ter­s­son, der er me­te­o­r­o­log hos DMI.

Koldt om nat­ten

Det er kun nat­tem­pe­ra­tu­ren, der fal­der i de kom­men­de uger.

Me­te­o­r­o­lo­gen forta­el­ler, at so­lens var­me strå­ler for­ment­lig vil få tem­pe­ra­tu­ren om da­gen til at kom­me op over 15 gra­der. Det sva­rer til den nor­ma­le tem­pe­ra­tur for den­ne pe­ri­o­de af året.

Det sol­ri­ge vejr ser ud til at fort­sa­et­te ind­til be­gyn­del­sen af ok­to­ber. Der­med for­ven­ter DMI, at vi får lidt min­dre ned­bør end nor­malt, så du kan for­hå­bent­lig gem­me regntøj og gum­mi­støv­ler lidt af vej­en.

På trods af de fal­den­de nat­tem­pe­ra­tu­rer reg­ner DMI ik­ke med, at der kom­mer ud­bredt nat­te­frost. Der kan dog kom­me rim­frost på gra­es­set på ud­sat­te ste­der i slut­nin­gen af sep­tem­ber og be­gyn­del­sen af ok­to­ber, iføl­ge DMI.

Men alt i alt ser det alt­så ud til, at so­len kom­mer til at skin­ne og skub­be det usta­bi­le ef­ter­år­s­vejr va­ek fra Dan­mark for en stund. Så nyd de kom­men­de uger.

So­len får ef­ter alt at døm­me gjort kål på den alt for hø­je vand­pro­cent i luf­ten i de kom­men­de uger.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.