SAS blø­der op ef­ter bonuskri­tik

BT - - NYHEDER -

FOR­SKEL­S­BE­HAND­LING

Che­fen for SAS’ bonus­klub Eu­ro­bonus Nils Lind­he over­ve­jer ny po­int­for­de­ling i frem­ti­den ef­ter kri­tik af SAS’ nye Tra­velcash-de­bit­kort. Eu­ro­bonus­med­lem­mer kan sa­et­te op til 12 for­skel­li­ge va­luta­er ind på kor­tet og bru­ge dem i ste­det for kon­tan­ter i ud­lan­det og op­tje­ne bonuspo­int via køb med kor­tet.

Men dan­ske med­lem­mer op­tje­ner 20 pct. fa­er­re po­int end nor­ske og sven­ske med­lem­mer, når man ju­ste­rer for va­luta­for­skel­len mel­lem de tre for­skel­li­ge skan­di­na­ske kro­ner.

»Jeg kan godt for­stå kri­tik­ken, og det er no­get, vi vil over­ve­je at gø­re an­der­le­des i frem­ti­den. Eu­ro­bonuspo­in­te­ne kan ik­ke ha­ve en for­skel­lig va­er­di fra land til land, og som det er nu, kan vi ik­ke ju­ste­re lø­ben­de for va­lutaud­s­ving. Der­for bli­ver an­tal­let af po­int per køb fast­sat og aen­drer sig ik­ke, selv­om kur­sen ryk­ker sig,« si­ger Nils Lind­he.

»Det er der i prin­cip­pet ik­ke no­get i vej­en for. Men de po­int, man får, bli­ver ik­ke fast­sat af os, men af ud­ste­de­ren af kor­tet. Men det er klart no­get, vi vil ha­ve i tan­ker­ne frem­over,« si­ger Ni­els Lind­he.

Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.