En dyr hver­dag -

Ef­ter skils­mis­sen må re­k­la­me­fo­to­graf Martin Jør­gen­sen, der har fle­re kon­kur­ser bag sig, kla­re sig selv øko­no­misk

BT - - NYHEDER - Martin Jør­gen­sen til BT 20. april 2014

ud af ae­g­te­ska­bet med en ga­eld på 6,2 mio. kr., som han de­ler med Ale­xan­dra. En del af pen­ge­ne, der er ta­get som lån i de­res villa på Øster­bro, er skudt i en luksusbolig i Oa­sis Sky Club, Tyr­ki­et.

Gre­vin­de Ale­xan­dra var et godt par­ti. De så­kald­te år­pen­ge på 2,1 mio. kr. og en løn­net be­sty­rel­ses­post i den schweizi­ske me­di­ci­nal­kon­cern Fer­ring har va­e­ret en stor del af par­rets ind­ta­egts­grund­lag, men nu står Martin Jør­gen­sen, der lig­ner en mand med en dyr livs­stil, på eg­ne ben. Og de ser ik­ke alt for sik­re ud.

Dår­lig for­ret­ning

Ka­ster man et blik på Martin Jør­gen­sens er­hvervskar­ri­e­re i CVR-re­gi­stret, ser han ud til at skul­le ka­em­pe for at hol­de sin 1,4 mio. kr. dy­re Ma­se­ra­ti Ghi­bli kø­ren­de. For et ord duk­ker op fle­re gan­ge i for­bin­del­se med nav­net Martin Jør­gen­sen: Kon­kurs.

Før­ste gang han duk­ker op i da­ta­ba­sen, er i 2005, hvor re­k­la­me- og film­sel­ska­bet twop­lus re­gi­stre­res den 1. ju­ni. Det skal vi­se sig at va­e­re den ene­ste virk­som­hed han har op­ret­tet, som ik­ke går kon­kurs ef­ter­føl­gen­de, men al­li­ge­vel sy­nes no­get ved virk­som­he­den at va­e­re be­syn­der­ligt. Me­re om det se­ne­re.

Sam­men med sin ven, X Fa­ctor­dom­me­ren Re­mee, var Martin Jør­gen­sen i 2008 med til at stab­le to ma­ga­si­ner på be­ne­ne un­der nav­ne­ne Re­mee&Fri­ends og thai­mon­key­mag.com. Martin Jør­gen­sen skul­le le­ve­re billeder og ar­tik­ler om sig selv og an­dre kend­te, men suc­ce­sen ude­blev, og ma­ga­si­ner­ne, der al­drig gav over­skud, blev luk­ket knap et år ef­ter. Sam­me år er Martin Jør­gen­sen medstif­ter af Net­pu­bli­ca­tions A/S, som når at skif­te navn, først til Red Star Al­li­an­ce A/S og ef­ter­føl­gen­de Bu­reau­et 2012 A/S, før virk­som­he­den går kon­kurs i 2013. Martin Jør­gen­sen har og­så haft an­del i et fir­ma kal­det Softwa­re­fa­brik­ken A/S, der gik kon­kurs sid­ste år.

Når Martin Jør­gen­sen tid­li­ge­re i an­dre sam­men­ha­en­ge er ble­vet spurgt om kon­kur­ser­ne, har sva­ret va­e­ret, at han rig­tigt nok har haft no­get med sel­ska­ber­ne at gø­re, men na­eg­tet at ha­ve va­e­ret ind­blan­det i kon­kur­ser­ne, for­di han hver gang har truk­ket sig ud af dem nog­le må­ne­der før, de blev en re­a­li­tet. Des­u­den på­pe­ge­de han og­så, at han al­drig hav­de haft no­get med den dag­li­ge drift at gø­re for de kuld­sej­le­de virk­som­he­der.

Re­k­la­me­fir­ma uden in­fo

I ste­det har Martin Jør­gen­sen hen­vist til, at han tje­ner si­ne pen­ge i re­k­la­me­virk­som­he­den ‘twop­lus’, som han har sam­men med sin lil­le­bror Mads Jør­gen­sen.

»Jeg la­ver log­o­er, mar­ke­ting, bran­ding. Alt klas­sisk re­k­la­me. Det går

’’ Jeg la­ver log­o­er, mar­ke­ting, bran­ding. Alt klas­sisk re­k­la­me. Det går godt for fir­ma­et

Martin Jør­gen­sen hen­ter sin pap­søn Ni­ko­laj på Her­lufsholm Kostsko­le før som­mer­fe­ri­en. Fo­to: Uf­fe Kong­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.