Er­kla­e­rer krig mod PET

Mor­ten Storm ha­en­ger tre tid­li­ge­re kol­le­ga­er ud for magt­mis­brug

BT - - NYHEDER - Bo Poul­sen

KRIG PÅ BE­SKYLD­NIN­GER

bopo@bt.dk ’Jeg har er­kla­e­ret krig mod PET.’ Or­de­ne er bom­ba­sti­ske og kom­mer fra Mor­ten Storm, der kom­mer med en ra­ek­ke al­vor­li­ge be­skyld­nin­ger ret­tet mod ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten. PET øn­sker hver­ken at be- el­ler af­kra­ef­te de man­ge be­skyld­nin­ger fra ham. Den på­stå­e­de tid­li­ge­re PET-agent Mor­ten Storm ser ud til at va­e­re på krigs­stien mod den dan­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste – sin på­stå­e­de tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ver. Mor­ten Storm stod frem i 2012 i Jyl­lands-Po­sten, hvor han ha­ev­de­de, at han hav­de vi­de­re­gi­vet op­lys­nin­ger, der i sid­ste en­de før­te den ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste på spo­ret af al-Qa­e­da-le­de­ren Anwar al-Awlaki, der se­ne­re blev dra­ebt i et dro­ne­an­greb. PET har af­vist, at de di­rek­te el­ler in­di­rek­te har med­vir­ket i an­gre­bet. Storm har og­så på­stå­et, at PET har til­budt ham 25.000 kro­ner for at tie om sin tid som agent for den dan­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste.

Han ha­en­ger tre per­so­ner ud med navns na­ev­nel­se og fo­to via Fa­ce­book. Han ha­ev­der, at de er tid­li­ge­re kol­le­ger fra PET, som han skul­le ha­ve kendt i seks år. De på­stå­e­de agen­ter har iføl­ge ham brugt sta­tens pen­ge på alt an­det end ar­bej­de. Der er iføl­ge ham ta­le om re­gu­la­ert magt­mis­brug.

Mor­ten Storm me­ner ik­ke, at PET hol­der si­ne eg­ne folk an­svar­li­ge for det på­stå­e­de magt­mis­brug. Han går dog ik­ke i dyb­den med, hvor­for krig­ser­kla­e­rin­gen kom­mer på det­te tids­punkt. Han forta­el­ler der­i­mod, at han fø­ler sig svigtet af dem og re­ge­rin­gen, som han me­ner har lø­jet for ham.

»… Jeg har er­kla­e­ret krig mod den dan­ske PET. Fuck dem,« ly­der det fra ham. Og han vars­ler og­så, at der kom­mer fle­re af­slø­rin­ger fra hans si­de.

BT har va­e­ret i kon­takt med PET, der ik­ke øn­sker at kom­men­te­re oplys­nin­ger­ne. Hel­ler ik­ke ho­ved­per­so­nen selv øn­sker at kom­men­te­re sa­gen yder­li­ge­re, op­ly­ser han til BT.

’En des­pe­rat mand’

Den tid­li­ge­re ope­ra­ti­ve chef for PET Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen me­ner ik­ke, at Mor­ten Storms eks­po­ne­ring af på­stå­e­de PET-agen­ter kom­mer til at be­ty­de no­get. Det vil­le over­ra­ske ham me­get, hvis man fra ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­stens si­de ik­ke var for­be­redt på eks­po­ne­rin­ger som den­ne, hvis de tre per­so­ner, som Mor­ten Storm ha­en­ger ud, er PET-agen­ter.

»Det skal man va­e­re for­be­redt på fra al­ler­før­ste fa­erd, når man går i sam­ar­bej­de med en agent. Det er tid­li­ge­re sket, at folk er ble­vet eks­po­ne­ret, og det har hver­ken haft be­tyd­ning på ope­ra­tio­nelt el­ler per­son­ligt plan,« si­ger Hans Jør­gen Bon­ni­c­sen til BT og kal­der Mor­ten Storm for en des­pe­rat mand.

Mor­ten Storm går i krig mod PET.

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.