MAS­SE­DØD I VE

I lø­bet af 40 år er ha­ve­nes be­stan­de af fisk, pat­te­dyr, fug­le og kryb­dyr i gen­nem­snit ble­vet hal­ve­ret

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Hansen Bi­o­de­ver­si­tetskri­se

The Li­ving Pla­net In­dex (LPI) for hav­le­ven­de dyr vi­ser en ned­gang på 49 pro­cent mel­lem 1970 og 2012. Det­te er ba­se­ret på ten­den­sen i 5.829 be­stan­de, for­delt på 1.234 ar­ter af fisk, pat­te­dyr, kryb­dyr og fug­le.

KLIMAKRISE

larh@bt.dk Over­fi­ske­ri, foru­re­ning, øget skib­stra­fik og glo­bal op­varm­ning har sat de­res ty­de­li­ge spor i ha­ve­ne. In­den for de se­ne­ste 40 år er halv­de­len af ver­dens­ha­ve­nes liv for­s­vun­det, vi­ser en ny og op­sigtsva­ek­ken­de rap­port fra Ver­dens­na­tur­fon­den, WWF.

Rap­por­ten, som bygger på da­ta for 5.829 be­stan­de, for­delt på 1.234 ar­ter af fisk, pat­te­dyr, kryb­dyr og fug­le, kon­klu­de­rer så­le­des, at der er sket en gen­nem­snit­lig ned­gang på 49 pro­cent fra 1970 til 2012.

For nog­le ar­ter står det sa­er­ligt slemt til: Ek­sem­pel­vis er an­tal­let af tun­fisk og ma­k­rel fal­det med 74 pro­cent, li­ge­som én ud af fi­re haj- og rok­kear­ter nu er ud­ryd­nings­tru­et. Vi er ved at øde­la­eg­ge vo­res blå pla­net, ly­der den kraf­ti­ge ad­var­sel fra Ver­dens­na­tur­fon­den:

»Vi skal ta­ge det her rig­tig al­vor­ligt. Ha­vet er ek­stremt pres­set på man­ge pla­ner, og i an­tal er der kun halv­de­len af be­stan­de­ne tilbage. Det er en ud­for­dring af de helt store,« si- Skib­stra­fik på ver­dens­ha­ve­ne er fi­redoblet i lø­bet af de se­ne­ste to år­ti­er med den stør­ste va­ekst i Det In­di­ske Oce­an og

Stil­le­ha­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.