RDENSHAVENE

BT - - NYHEDER - Ram­mer de fat­ti­ge

ger ge­ne­ral­se­kre­ta­er Git­te Se­e­berg til BT.

Ud­mel­din­gen – og rap­por­tens kon­klu­sio­ner – er på in­gen må­de en over­dra­ma­ti­se­ring, fast­slår pro­fes­sor i bi­o­di­ver­si­tet ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Car­sten Ra­h­bek, der kal­der ud­vik­lin­gen en ’mas­se-ud­dø­en’:

»Den ver­den, som men­ne­sket er op­stå­et i, og som har gjort os suc­ces­ful­de, er vi i gang med at øde­la­eg­ge. Den nye un­der­sø­gel­se flug­ter med alt an­det, der tid­li­ge­re er kom­met ud. Det er et dra­ma­tisk fald, vi ser – og det går kun én vej. Vi le­ver i det, vi in­ter­na­tio­nalt be­teg­ner som en bi­o­di­ver­si­tetskri­se,« si­ger Car­sten Ra­h­bek fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

WWF-rap­por­ten ’Li­ving Blue Pla­net’ fast­slår, at over­fi­ske­ri, glo­bal op­varm­ning og ef­ter­føl­gen­de hø­je­re hav­tem­pe­ra­tu­rer, øget skib­stra­fik samt øde­lag­te ko­ral­rev og hav­bun­de ska­ber de dår­li­ge for­hold.

Ek­sem­pel­vis er 29 pro­cent af ver­dens fi­ske­be­stan­de over­fi­ske­de, mens 61 pro­cent er fuldt ud­nyt­te­de, vi­ser en un­der­sø­gel­se fra FAO, FN’s fø­de­va­re­or­ga­ni­sa­tion. »Det er na­tu­rens øko­sy­ste­mer, som vi nu er ved at for­an­dre og mo­di­fi­ce­re på kraftig vis. Hvad det får af kon­se­kven­ser på lang sigt, er end­nu sva­ert at si­ge, men vi ved, at vo­res

...ton pla­stik bli­ver smidt i ha­ve­ne hvert år – det sva­rer til 15 store af­faldspo­ser per me­ter kyst. Det for­ven­tes, at ma­eng­den er for­doblet i

2025. vel­stand er byg­get op på at kun­ne bru­ge na­tu­rens res­sour­cer, og li­ge nu ta­e­rer vi på op­spa­rin­gen,« si­ger pro­fes­sor Car­sten Ra­h­bek.

Pro­ble­met ram­mer isa­er den fat­ti­ge del af ver­dens be­folk­ning, for­kla­rer Git­te Se­e­berg fra WWF:

»Vi er nødt til at ta­ge ba­e­re­dyg­tigt fi­ske­ri al­vor­ligt, for tre mil­li­ar­der men­ne­sker får de­res ho­ved­pro­te­in fra fisk. Der er i høj grad ta­le om fat­ti­ge men­ne­sker, som al­le­re­de i dag Over halv­de­len af ver­dens ko­ral­rev er for­s­vun­det i lø­bet af de

se­ne­ste 30 år. Hvis den nu­va­e­ren­de tem­pe­ra­turstig­ning i ver­dens­ha­ve­ne fort­sa­et­ter, vil ko­ral­rev ik­ke kun­ne

over­le­ve i 2050. op­le­ver, at det er ble­vet sva­e­re­re at få mad på bor­det,« si­ger Git­te Se­e­berg.

Hun me­ner der­for, at ha­ve­nes til­stand bør va­e­re et vig­tigt fo­ku­s­om­rå­de, når FN i den­ne må­ned skal fastsa­et­te nye ba­e­re­dyg­tig­heds­mål.

»Ved en fa­el­les ind­sats til klo­dens for­del kan vi sta­dig nå at da­em­me op for de pro­ble­mer, vi selv har skabt. Man­ge af de ar­ter, der er i ned­gang, kan sag­tens kom­me sig igen, hvis vi hand­ler nu,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.