Skyld­ne­re und­går fa­engsel

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Lauridsen

FRIE KRI­MI­NEL­LE

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Skats ud­ska­eld­te it-sy­stem, EFI, er ik­ke ba­re skyld i, at Skat har for­søgt at op­kra­e­ve fora­el­det ga­eld hos dan­ske­re. Sy­ste­met er og­så skyld i, at fart­syn­de­re, hoo­ligans, volds­ma­end og an­dre, som er idømt en bø­de, de na­eg­ter at be­ta­le, of­te slip­per for straf, skri­ver DR Nyhe­der.

Når kri­mi­nel­le na­eg­ter at be­ta­le bø­der, er den nor­ma­le pro­ce­du­re, at Skat sen­der sa­gen til po­li­ti­et. Or­dens­mag­ten har her­ef­ter mu­lig­hed for at idøm­me den kri­mi­nel­le en så­kaldt for­vand­lings­dom, som be­ty­der, at man veks­ler bø­den til en straf, så man kom­mer til at ’sid­de bø­den af’.

’Til grin’

Men det er ik­ke sket en ene­ste gang, si­den Skat tog EFI-sy­ste­met i brug i 2013.

»Det er na­er­mest til grin. Man har jo kørt sa­ger­ne og brugt mas­ser af res­sour­cer for at få fast­slå­et, at de skul­le ha­ve en gi­ven bø­de,« si­ger skat­te­eks­pert Tor­ben Bag­ge fra Ad­vo­kat­fir­ma­et Tom­my V. Chri­sti­an­sen til DR Nyhe­der.

Skat over­tog op­kra­ev­nin­gen af ga­eld og bø­der i 2005, og den­gang sad der i gen­nem­snit 21 skyld­ne­re i dan­ske fa­engs­ler hver dag året rundt. Men i dag sid­der der ik­ke en ene­ste.

Kri­mi­nel­le, der na­eg­ter at be­ta­le bø­der, bli­ver ik­ke sat i fa­engsel, som de el­lers bur­de iføl­ge reg­ler­ne. Fo­to: Ni­co­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.