Over­hør­te al­le a

Trods 14 un­der­ret­nin­ger gik der to år, før Tøn­der Kom­mu­ne skred ind i

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holt-Sehested

SVIGT

mela@bt.dk I lø­bet af to år modt­og Tøn­der Kom­mu­ne ad­skil­li­ge un­der­ret­nin­ger om, at en nu 14-årig pi­ge mi­stri­ve­des og mu­lig­vis blev ud­sat for seksu­el­le over­greb af to ae­l­dre brød­re og en tid­li­ge­re sted­far. Al­li­ge­vel skul­le der gå to år, før Tøn­der Kom­mu­ne skred ind. Det er i strid med loven, for­kla­rer Ka­rin Kil­de­dal, so­ci­al­rå­d­gi­ver og lek­tor på Aal­borg Uni­ver­si­tet.

»Det er ind­ly­sen­de, at det er ka­ta­stro­falt, når der går så lang tid, fra man får den før­ste un­der­ret­ning, til man re­a­ge­rer. Kom­mu­nen er iføl­ge loven for­plig­tet til at la­ve en bør­ne­fag­lig un­der­sø­gel­se – en så­kaldt pa­ra­graf 50-un­der­sø­gel­se – når den mod­ta­ger en un­der­ret­ning om et barn,« si­ger Ka­rin Kil­de­dal til BT.

Sa­gen fra Tøn­der bli­ver af­da­ek­ket i do­ku­men­ta­ren ’Hvem gør min dat­ter fortra­ed’, som vi­ses på TV2 i af­ten. I do­ku­men­ta­ren forta­el­ler pi­gen med eg­ne ord, hvor­dan hun fle­re gan­ge er ble­vet mis­brugt seksu­elt af fa­mi­lie­med­lem­mer­ne. Over­gre­be­ne skal an­gi­ve­ligt va­e­re be­gyndt, da pi­gen var ot­te år gam­mel.

»Jeg har va­e­ret me­get ban­ge for dem og for, hvad de vil­le gø­re, hvis jeg sag­de det til no­gen. De tru­e­de med, at hvis jeg sag­de det til min mor, så vil­le de slå min kat ihjel,« si­ger pi­gen i do­ku­men­ta­ren.

Pi­gens mor, Ka­ren, forta­el­ler, at hun for­ga­e­ves har for­søgt at rå­be Tøn­der Kom­mu­ne op for at gø­re me­d­ar­bej­der­ne i Børn- og Un­ge­for­valt­nin­gen i Tøn­der Kom­mu­ne op­ma­er­k­som på, at dat­te­ren bli­ver mis­brugt.

Ki­me­de kom­mu­nen ned

»Jeg har ki­met kom­mu­nen ned,« si­ger Ka­ren i do­ku­men­ta­ren.

I alt modt­og Tøn­der Kom­mu­ne i lø­bet af to år 14 un­der­ret­nin­ger fra blandt an­det en la­e­ge og en psy­ko­log. De hav­de fra Ka­ren hørt, at pi­gen blev ud­sat for seksu­el­le over­greb og var der­for be­kym­re­de for pi­gen.

’Er det mu­ligt, at hen­des fa­mi­li­a­e­re si­tu­a­tion bli­ver un­der­søgt,’ skrev la­e­gen blandt an­det til Kom­mu­nen.

Og­så pi­gens skole un­der­ret­te­de Tøn­der Kom­mu­ne om, at pi­gen mi­stri­ve­des. Hel­ler ik­ke det gav kom­mu­nen an­led­ning til at iva­er­ksa­et­te den bør­ne­fag­li­ge un­der­sø­gel­se.

Tal­te med pi­gen – gjor­de in­tet

Hel­ler ik­ke da pi­gen i for­å­ret 2014 i de­tal­jer for­tal­te en sags­be­hand­ler fra Tøn­der Kom­mu­ne om de seksu­el­le over­greb, fandt kom­mu­nen an­led­ning til at iva­er­ksa­et­te en bør­ne­fag­lig un­der­sø­gel­se. Det ske­te først et år se­ne­re, da TV2 var gå­et ind i sa­gen. Da var der gå­et me­re end to år, si­den kom­mu­nen modt­og den før­ste un­der­ret­ning.

»Det, at der er man­ge par­ter, der un­der­ret­ter om det sam­me barn, in­di­ke­rer, at der er rig­tig god grund til at iva­er­ksa­et­te en bør­ne­fag­lig un­der­sø­gel­se,« si­ger Ka­rin Kil­de­dal.

Hun pe­ger på, at den man­gel­ful­de sags­be­hand­ling kan va­e­re en kon­se­kvens af le­del­ses­ma­es­si­ge pro­ble­mer.

»I den kon­kre­te sag er der ta­le om, at der er gå­et alt for lang tid, før kom­mu­nen har re­a­ge­ret. Det in­di­ke­rer, at der kan ha­ve va­e­ret nog­le pro­ble­mer med den fag­li­ge le­del­se i kom­mu­nen. Det er den fag­li­ge le­del­ses op­ga­ve at ha­ve styr på, om al­le sa­ger i af­de­lin­gen bli­ver be­hand­let kor­rekt,« si­ger Ka­rin Kil­de­dal.

Sa­gen hen­lagt

Sted­fa­ren og de to brød­re af­vi­ser i do­ku­men­ta­ren, at de på no­get tids­punkt har kra­en­ket pi­gen.

Ef­ter ot­te må­ne­ders efterforskning har Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti hen­lagt sa­gen, da der ik­ke er fun­det ob­jek­ti­ve be­vi­ser for, at pi­gen er ble­vet ud­sat for de seksu­el­le over­greb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.