Borg­me­ster

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holt-Sehested

Jeg har va­e­ret me­get ban­ge for dem og for, hvad de vil­le gø­re, hvis jeg sag­de det til no­gen. De tru­e­de med, at hvis jeg sag­de det til min mor, så vil­le de slå min kat ihjel

Pi­ge, an­gi­ve­ligt sex-mis­brugt

fra ot­te års-al­de­ren

TØN­DER KOM­MU­NE

mela@bt.dk

»Det er åben­lyst, at der er sket svigt.«

Så­dan ly­der re­ak­tio­nen fra Tøn­der Kom­mu­nes borg­me­ster Laurids Ru­de­beck (V) på, at der skul­le to år og 14 un­der­ret­nin­ger til, før kom­mu­nen greb ind i en sag om mu­ligt seksu­elt mis­brug af en 14-årig pi­ge.

»Det er rig­tigt, at vi har re­a­ge­ret alt for sent på man­ge af de un­der­ret­nin­ger, der er kom­met. Jeg spør­ger og­så mig selv, hvor­dan det kun­ne gå til. Net­op i Tøn­der Kom­mu­ne bur­de alarm­klok­ker­ne rin­ge med det sam­me. Vi skal selv­føl­ge­lig ta­ge al­le un­der­ret­nin­ger al­vor­ligt og føl­ge op med det sam­me. Det er ik­ke sket her, og det er ba­re ik­ke godt nok,« ly­der det fra Laurids Ru­de­beck.

Sa­gen er ik­ke ene­stå­en­de i Tøn­der Kom­mu­ne. I fe­bru­ar 2009 ud­tal­te Stats­for­valt­nin­gen Syd­dan­mark kri­tik af kom­mu­nen for blandt an-

Sex-mis­brug af en ba­re ot­te-årig pi­ge, lød ankla­gen. Tøn­der Kom­mu­ne kun­ne ik­ke rå­bes op. Pi­gen blev svigtet. Sted­far og brød­re na­eg­ter mis­brug, men kan ik­ke bli­ve ren­set. Sa­gen er hen­lagt. Kri­sti­an Fri­is/Do­ku­men­tarkom­pag­ni­et/TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.