’Tag jer sam­men’

Dan­ske mi­ni­stre i au­di­ens hos pa­ven

BT - - NYHEDER -

KLI­MA Se nu at ta­ge jer sam­men og få la­vet den kli­maaf­ta­le til de­cem­ber. Det var iføl­ge ener­gi-, for­sy­nings- og kli­ma­mi­ni­ster Lars Chri­sti­an Lil­le­holt (V) bud­ska­bet fra pave Frans, som ons­dag mød­tes med EUs kli­ma­og mil­jø­mi­ni­stre i Va­ti­ka­net.

»Hans bud­skab var, at nu skal I ta­ge jer sam­men og se at få la­vet en af­ta­le i Pa­ris til de­cem­ber. Pa­ven er me­get be­kym­ret for, hvad der sker med na­tu­ren og mil­jø­et. Det er af­gø­ren­de spørgs­mål i for­hold til klo­dens over­le­vel­se,« si­ger Lars Chri­sti­an Lil­le­holt ef­ter mø­det med pa­ven.

Ud­over Lil­le­holt delt­og mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Hansen (V).

For­be­re­der ju­le­top­mø­de

An­led­nin­gen er, at FN se­ne­re på må­ne­den hol­der et kli­ma­top­mø­de, hvor nye kli­ma­mål skal for­mu­le­res. Til de­cem­ber mø­des ver­dens le­de­re så til COP21 i Pa­ris, og her er må­let at ind­gå en af­ta­le, der kan begraense den glo­ba­le op­varm­ning.

»Det var en stor op­le­vel­se. Pa­ven var me­get na­er­va­e­ren­de og klar i si­ne hold­nin­ger,« si­ger Eva Kjer Hansen og forta­el­ler, at pa­ven på mø­det op­for­dre­de al­le lan­de til at ta­ge an­svar og kom­me med bud på, hvor­dan de hver isa­er vil bi­dra­ge til at ska­be en bed­re ver­den.

Lars Chri­sti­an Lil­le­holt forta­el­ler, at han be­nyt­te­de mø­det i Va­ti­ka­net til at tak­ke pave Frans for et bra­en­den­de en­ga­ge­ment i kli­ma­sa­gen.

At pa­ven ka­ster sig så sta­er­kt ind i kam­pen mod kli­ma­for­an­drin­ger, er iføl­ge Lars Chri­sti­an Lil­le­holt no­get, der la­eg­ger mak­si­malt pres på ver­dens le­de­re.

»Jeg tror, at pa­vens en­ga­ge­ment kan på­vir­ke man­ge lan­de. Pa­ven er jo over­ho­ved for me­re end en mil­li­ard ka­to­lik­ker. Jeg tror, at ini­ti­a­ti­vet med at kal­de al­le eu­ro­pa­ei­ske kli­ma­og mil­jø­mi­ni­stre i au­di­ens vil va­e­re med til at la­eg­ge pres på kli­ma­for­hand­lin­ger­ne,« si­ger Lars Chri­sti­an Lil­le­holt.

Selv om den dan­ske re­ge­ring med ja­ev­ne mel­lem­rum får på pu­k­len for ik­ke at va­e­re til­stra­ek­ke­lig am­bi­tiøs med den grøn­ne om­stil­ling, så me­ner Lars Chri­sti­an Lil­le­holt ik­ke, vi har no­get at skam­me os over.

»Dan­mark er langt frem­me på den grøn­ne dags­or­den. Vi er blandt de lan­de, der gør mest for at re­du­ce­re CO2 og for at ska­be me­re ved­va­ren­de ener­gi. Men der er og­så brug for, at den øv­ri­ge del af ver­den, ik­ke mindst ame­ri­ka­ner­ne og de sy­da­me­ri­kan­ske lan­de, gør en stør­re ind­sats,« si­ger mi­ni­ste­ren.

Og på ta­bu­ret­ter­ne var de dan­ske ven­stre-ud­sen­din­ge – ener­gi-, for­sy­nings­og kli­ma­mi­ni­ster Lars Chri­sti­an Lil­le­holt og fø­de­va­re- og mil­jø­mi­ni­ster Eva Kjer Hansen – til­sy­ne­la­den­de travlt op­ta­get af at ta­ge billeder med de­res elek­tro­ni­ske le­ge­tøj. Fo­to: Reu­ters

EUs kli­ma- og mil­jø­mi­ni­stre ta­get i skole af pave Frans, ka­to­lik­ker­nes over­ho­ved og for dem Guds sted­fortra­e­der på jor­den. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.