Er­ken­der svigt

BT - - NYHEDER - Al­le om­rå­der har svigtet

det ik­ke at la­ve de lov­plig­ti­ge bør­ne­fag­li­ge un­der­sø­gel­ser. I en uvil­dig kon­su­len­tun­der­sø­gel­se, som blev ud­ar­bej­det i kølvan­det på sa­gen om den 14-åri­ge pi­ge, står der, at ’der er ta­le om ud­bred­te mang­ler i sags­be­hand­lin­gen på al­le om­rå­der’.

»Vi har en kon­kret sag, hvor det har sej­let, ja. Vi har la­vet en stikprø­ve­un­der­sø­gel­se på sa­ger, som vi­ser, at vi ik­ke i al­le til­fa­el­de har le­vet op til det, vi skal leve op til i for­hold til lovens krav. Der­for har vi la­vet de til­tag, vi har, for at vi fremad­ret­tet le­ver op til lovens krav,« si­ger Laurids Ru­de­beck.

Ko­ster ho­ve­d­er på chef­plan

Tøn­der Kom­mu­ne har i kølvan­det på sa­gen af­ske­di­get børn- og un­ge­chef Hen­rik Møl­holm.

Kom­mu­nens di­rek­tør for Børn og Skole, Kul­tur og Fri­tid Vig­go Chri­sten­sen valg­te selv at fra­tra­e­de sin stil­ling.

»Det er na­tur­lig­vis me­d­ar­bej­der­nes op­ga­ve at hand­le på un­der­ret­nin­ger. Det er der helt kla­re ret­nings­linjer og pro­ce­du­rer for. Men det er le­del­sens an­svar at sik­re, at det bli­ver gjort. Her må jeg igen kon­sta­te­re, at le­del­sen har svigtet, og det har få­et kon­se­kven­ser al­le­re­de før som­mer,« si­ger Laurids Ru­de­beck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.