Atea snød os for mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER - Kirsti­ne Be­ne­di­c­ta Lauritzen

MIL­LI­ON-SNY­DE­RI

kila@ber­ling­s­ke­me­dia.dk It-le­ve­ran­dø­ren Atea har kørt mil­li­o­ner uden om den of­fent­li­ge ind­købs­cen­tral Sta­tens og Kom­mu­ner­nes Ind­købs Ser­vi­ce (SKI), skri­ver Jyl­lands-Po­sten i dag. Det har Atea in­drøm­met over for SKI i en re­de­gø­rel­se, som blev ind­le­ve­ret i sid­ste må­ned. Of­fent­li­ge le­ve­ran­dø­rer er for­plig­tet til at be­ta­le til SKI, når de ind­går en han­del med of­fent­li­ge kun­der. Det er den­ne be­ta­ling, sa­gen dre­jer sig om, og som Atea tid­li­ge­re har på­stå­et at ha­ve glemt i en­kel­te til­fa­el­de.

Hvis det er til­fa­el­det, har Atea glemt at ind­be­ret­te ind­køb for me­re end 300 mio. kro­ner si­den 2012. Det sva­rer til me­re end en fem­te­del af virk­som­he­dens sam­le­de om­sa­et­ning via SKI-af­ta­ler.

Den mang­len­de ind­be­ret­ning be­ty­der, at SKI er ble­vet snydt for fle­re mil­li­o­ner kro­ner. Di­rek­tør i SKI Sig­ne Lyng­gaard Mad­sen er overrasket over sa­gens om­fang.

»Jeg var klar over, at vi vil­le na­er­me os et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb. Men slet ik­ke i na­er­he­den af det her – det er sim­pelt­hen uor­dent­ligt,« si­ger Sig­ne Lyng­gaard Mad­sen.

Atea af­vi­ser over for Jyl­lands-Po­sten, at der er ta­le om be­vidst snyd.

’Uor­dent­ligt’ at Atea har snydt for mil­li­o­ner, si­ger di­rek­tør for ind­købs­cen­tra­len SKI Sig­ne Lyng­gaard Mad­sen. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.