Livs­far­lig af­pres­ning

Bort­før­te gids­ler i København na­er kvalt med pla­sti­cpo­ser

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen

AF­PRES­NING

baa@bt.dk En grup­pe ky­ni­ske bort­fø­re­re i København var ta­et på at slå to bort­før­te gids­ler ihjel, da de for­søg­te at pres­se pen­ge ud af dem. Det frem­går af ankla­ge­skrif­tet i en grum og hidtil hem­me­lig­holdt sag mod seks ma­end om af­pres­ning, grov vold, rø­ve­ri og lang­va­rig fri­heds­be­rø­vel­se, som BT har få­et ak­tind­sigt i.

De seks ma­end na­eg­ter sig skyl­di­ge, men har al­le sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let i må­neds­vis.

Mal­ket for 860.000 kr.

»Ef­ter vo­res op­fat­tel­se er der ta­le om en ek­stremt grov og al­vor­lig sag,« si­ger spe­ci­a­lankla­ger Jakob Bu­chJep­sen fra Kø­ben­havns Po­li­tis ad­vo­ka­tur for per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet.

En gen­nem­gå­en­de fi­gur i ankla­ge­skrif­tet er en dansk stats­bor­ger af viet­na­me­sisk op­rin­del­se.

Han til­ta­les blandt an­det for at ha­ve af­pres­set en mand med vold og trus­ler om vold gen­nem me­re end fem år i ho­ved­stads­om­rå­det. Iføl­ge ankla­gen har af­pres­se­ren mal­ket sit of­fer for godt 860.000 kr.

Fan­get og mis­hand­let

Af­pres­nin­gen kul­mi­ne­re­de iføl­ge ankla­ge­skrif­tet 25. au­gust 2014 om for­mid­da­gen, da of­fe­ret af fem ma­end på Fre­de­riks­berg blev tru­et med kniv og tvun­get ind i en bil, der kør­te til Bir­ke­rød.

Her blev gids­let i et ka­el­der­rum i et par ti­mer holdt bun­det på an­k­ler og ar­me med gaf­fa­ta­pe. Fle­re gan­ge fik han truk­ket en pla­sti­cpo­se stramt over ho­ve­d­et, hvor­ef­ter ger­nings­ma­en­de­ne fast­gjor­de po­sen til hans hals med gaf­fa­ta­pe, så han hav­de sva­ert ved at tra­ek­ke vej­ret.

Of­fe­ret kom i over­ha­en­gen­de livs­fa­re og mi­ste­de fle­re gan­ge be­vidst­he­den. Bort­fø­rer­ne slog og spar­ke­de ham og­så fle­re gan­ge i ho­ve­d­et og på krop­pen for at få ham til at be­ta­le 250.000 kr.

Den livs­far­li­ge me­to­de med pla­sti­cpo­sen blev iføl­ge til­ta­len og­så be­nyt­tet få da­ge se­ne­re mod et nyt af­pres­nings­of­fer – en 58-årig mand.

Han blev over­fal­det i en lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg, hvor han blev slå­et og fik truk­ket en po­se over ho­ve­d­et, så han be­svi­me­de.

I en stjå­let bil blev han kørt til først Gentofte og si­den en villa i Hol­te, hvor kid­nap­per­ne holdt ham fan­get i to døgn.

Un­der fan­gen­ska­bet blev han gen­tag­ne gan­ge slå­et og spar­ket, så han blandt an­det bra­ek­ke­de et ri­b­ben, og fle­re gan­ge fik han og­så truk­ket en pla­sti­cpo­se over ho­ve­d­et, så han hav­de sva­ert ved at tra­ek­ke vej­ret.

Først da of­fe­ret og hans hu­stru gik med til at be­ta­le ger­nings­ma­en­de­ne 166.000 kr. og un­der­skrev et ga­elds­brev på yder­li­ge­re 320.000 kr., stop­peD­de­et

Fre­de­riks­berg

me­nies­ho­afn­fedr­libn­l­gi­ve­enr.

bortført 25. au­gust 2014 på ga­den for­an HTX, Sta­e­hr Jo­han­sens Vej 7 på Fre­de­riks­berg, tvun­get ind i en bil og kørt til et ui­den­ti­fi­ce­ret ka­el­der­rum i Bir­ke­rød, hvor han bli­ver in­des­pa­er­ret og mis­hand­let i et par ti­mer, in­den tu­ren går til et sted i Her­lev.

Goog­le Maps Det an­det of­fer bli­ver tru­et og mis­hand­let 29. au­gust 2014 i en lej­lig­hed på Bet­ty Nan­sens Al­le på Fre­de­riks­berg, in­den han be­vidst­løs kø­res til først en lej­lig­hed i Gentofte og bag­ef­ter en villa i Hol­te, hvor han hol­des fan­get og mis­hand­les til 31. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.