Dansk mil­li­ard­af­ta­le om F-35-kamp­fly

Det dan­ske fir­ma Ter­ma vil frem­over va­e­re un­der­le­ve­ran­dør til ame­ri­kansk kamp­fly

BT - - NYHEDER -

STOR AF­TA­LE Gre­naa-virk­som­he­den Ter­ma har i fle­re år le­ve­ret de­le til det ame­ri­kan­ske kamp­fly F-35 Jo­int Stri­ke Figh­ter. Og det ser ud til, at det vil den og­så kom­me til frem­over. I hvert fald har Ter­ma-top­chef Jens Maaløe ons­dag på en for­svars­mes­se i Lon­don un­der­skre­vet en sam­ar­bejds­af­ta­le med bri­ti­ske BAE Systems, som står for at byg­ge en del af det el­lers ame­ri­kan­ske kamp­fly. Af­ta­len sik­rer for­la­en­gel­se af nog­le af de kom­po­nent-le­ve­ran­cer, som Ter­ma al­le­re­de har stå­et for.

Af­ta­len har po­ten­ti­a­le til at lø­be til 2038, der er den pe­ri­o­de, hvor pro­du­cen­ten for­ven­ter at byg­ge kamp­fly­et. Der­for ud­gør den og­så en stor va­er­di for Ter­ma. Na­er­me­re be­teg­net op til 250 mil­li­o­ner dol­lar (ca. 1,6 mia. kro­ner), skri­ver Ter­ma i en med­del­el­se.

Ter­ma-di­rek­tør Jens Maaløe me­ner, at af­ta­len er med til at ce­men­te­re, at Ter­ma er en vig­tig del af Jo­int Stri­ke Figh­ter-pro­gram­met.

»Den er et sta­er­kt vid­nes­byrd om Ter­mas nu­va­e­ren­de og frem­ti­di­ge po­si­tion in­den for F-35-pro­gram­met - og om at sam­ar­bej­det kan kom­me Ter­ma, dansk in­du­stri og he­le F-35-pro­gram­met til go­de,« si­ger Jens Maaløe i med­del­el­sen og til­fø­jer:

»Li­ge nu er Ter­ma ved at for­be­re­de sig på at in­ve­ste­re yder­li­ge­re i tek­no­lo­gi og i pro­duk­tions­fa­ci­li­te­ter.«

Ter­ma har va­e­ret in­vol­ve­ret i F-35-pro­gram­met si­den 2002 og har blandt an­det kon­stru­e­ret elek­tro­ni­ske kom­po­nen­ter og kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler, der bru­ges på det høj­tek­no­lo­gi­ske flys ha­leror.

Jo­int Stri­ke Figh­ter er en af kan­di­da­ter­ne til at bli­ve af­lø­se­ren for for­sva­rets F16-kamp­fly. Jo­int Stri­ke Figh­ter-pro­gram­met mun­de­de ud i F-35-fly­et, der of­fi­ci­elt hed­der ’Lo­ck­he­ed Martin F-35 Ligh­t­ning II’. På trods af det navn er det i re­a­li­te­ten en ra­ek­ke flypro­du­cen­ter, som i et konsor­ti­um har de­sig­net og bygger fly­et. Der­i­blandt BAE Systems.

Dansk fir­ma sik­rer en mil­li­ard­af­ta­le, hvor de fort­sat skal fun­ge­re som un­der­le­ve­ran­dør til det ame­ri­kan­ske kamp­fly F-35.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.