Au­ten­tisk dra­ma om skak­ge­ni

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Lind

FILM

’Pawn Sa­cri­fi­ce – sid­ste tra­ek’ Dra­ma ******

lind@bt.dk Det før­ste, man ta­en­ker, er: Et dra­ma om skak - hvor op­hid­sen­de kan det li­ge bli­ve? Kan man over­ho­ve­det fo­re­stil­le sig en sva­e­re­re sport at la­ve film om? Men det lyk­kes fak­tisk in­struk­tø­ren Edward Zwi­ck at gø­re det­te au­ten­ti­ske po­rtra­et af ét af ver­dens stør­ste skak­ge­ni­er bå­de na­er­va­e­ren­de og spaendende. Vi mø­der ame­ri­kansk-fød­te Bob­by Fi­s­cher, hvis fora­el­dre var tysk og polsk/rus­sisk, som dreng i New York i 1951. Hvor Bob­bys mor op­da­ger hans ta­lent for skak, men og­så at han er fuld af tem­pe­ra­ment og en me­get dår­lig ta­ber.

Bob­by bli­ver lyn­hur­tig god, og som 12-årig be­gyn­der han i kir­kens skak­klub, hvor pra­e­sten (spil­let af Pe­ter Sars­gaard) straks ser po­ten­ti­a­let. Fi­s­cher bli­ver USAs yng­ste skak­me­ster, men mo­de­ren er un­der FBI-ob­ser­va­tion (McCart­hy-ti­den med kom­mu­ni­st­frygt, red.) og pga. hen­des po­li­ti­ske liv over­nat­ter han i skak­klub­ben for bed­re at kun­ne kon­cen­tre­re sig om spil­let.

Ta­lent­ful­de To­bey Magu­i­re

Den voks­ne Bob­by (over­be­vi­sen­de spil­let af ta­lent­ful­de To­bey Magu­i­re) vi­ser tegn på sinds­li­del­se, og sam­ti­dig med at hans po­pu­la­ri­tet vok­ser, bli­ver han me­re sa­er sta­e­dig og kra­e­ven­de.

Fil­mens kli­maks er den be­røm­te match mel­lem Fi­s­cher og den for­sva­ren­de rus­si­ske ver­dens­me­ster Bo­ris Spas­skij i Reykjavik i 1972, som føl­ges spa­endt af én mia. men­ne­sker ver­den over.

Om du har kend­skab til skak el­ler ej, gi­ver fil­men et in­ter­es­sant tids­bil­le­de af den kol­de krigs USA og USSR, samt et tro­va­er­digt po­rtra­et af en en­som, psy­kisk syg mand, hans ge­ni og am­bi­tio­ner, der bli­ver til vir­ke­lig­hed par­ret med en bizar op­før­sel.

En god film.

Bo­ris Spas­skij (spil­les af Liev Schrei­ber, kendt fra tv-se­ri­en ’Ray Do­novan’) og Bob­by Fi­s­cher (spil­let af To­bey Magu­i­re) i det au­ten­ti­ske dra­ma ’Pawn Sa­cri­fi­ce - sid­ste tra­ek’. PR-fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.