Ar­ven ef­ter An­drew

Ma­ria Lucia og Jens Ja­cob Ty­ch­sen går i The So­und of Mu­sic-iko­ner­nes fod­spor

BT - - KULTUR -

PRE­MI­E­RE

Lot­te Scharff

lots@bt.dk For de fle­ste over 40 år er det kun Julie An­drews og Chri­stop­her Plummer, der kan spil­le Ma­ria og kap­ta­jn von Trapp i ’The So­und of Mu­sic’. Men fra i af­ten skal Ma­ria Lucia og ’Ba­de­ho­tel­stjer­nen’ Jens Ja­cob Ty­ch­sen løf­te ar­ven, når al­le­ti­ders mu­si­cal har pre­mi­e­re på Det Ny Te­a­ter.

Hvem kan ik­ke syn­ge med på san­gen om ’Rain­dro­ps on Ro­ses’? ’Do­re-mi’? ’The Hills are Ali­ve’ og ik­ke at forg­lem­me den sen­ti­men­tale ’Edelwei­ss’? Og når vi gør, er det al­tid en ung Julie An­drews’ an­sigt og stem­me, man ser og hø­rer for sit in­dre øje og øre. Ale­ne den tan­ke kan sen­de kul­de­gys­nin­ger af pra­e­sta­tions­angst gen­nem de fle­ste sku­e­spil­le­re.

Men ik­ke hos Jens Ja­cob Ty­ch­sen, kendt som den smar­te sku­e­spil­ler Hr. Wey­se fra ’Ba­de­ho­tel­let’, og mu­si­cal­stjer­nen Ma­ria Lucia. De to har nem­lig sagt ja til at løf­te ar­ven ef­ter An­drews og Plummer.

Uskyl­dig novi­ce

I af­ten, når ta­ep­pet går på Det Ny Te­a­ter, er det de to, der la­eg­ger krop og stem­mer til ka­er­lig­heds­hi­sto­ri­en mel­lem den un­ge, uskyl­di­ge novi­ce, der af klo­stret bli­ver sendt hen til den stren­ge, sti­ve og me­get for­nem­me kap­ta­jn von Trapp for at pas­se hans syv mo­der­lø­se børn. Fil­men, som er ba­se­ret på fa­mi­li­en von Trap­ps vir­ke­li­ge ska­eb­ne, blev en ka­em­pe­suc­ces, da den blev ind­spil­let i 1965, og den dag i dag bli­ver Rod­gers & Ham­mer­ste­ins iø­re­fal­den­de film­mu­sik ja­evn­ligt spil­let i ra­dio­en.

BT har sat de to ho­ved­rol­le­in­de­ha­ve­re Ma­ria Lucia og Jens Ja­cob Ty­ch­sen i sta­ev­ne for at hø­re, hvor­dan de har det med at skul­le af­lø­se de to iko­ni­ske sku­e­spil­le­re fra fil­men.

»Det er ba­re no­get an­det, når man la­ver en film om til et te­a­ter­styk­ke. Der vil va­e­re nog­le ting, som man må aen­dre. Så­dan vil det og­så va­e­re, når jeg spil­ler Ma­ria. Og selv om vi ger­ne vil va­e­re tro mod fil­men, så hå­ber jeg, at folk er indstil­let på, at te­a­ter­ud­ga­ven una­eg­te­lig bli­ver no­get an­det. Det bli­ver min ud­ga­ve af Ma­ria,« ly­der det fra den mørk­hå­re­de og bru­nø­je­de Ma­ria Lucia, der hå­ber, at pu­bli­kum vil gå ind til fo­re­stil­lin­gen med et åbent sind.

Hen­des mand­li­ge mod­spil­ler tra­ek­ker og­så i et tungt kostu­me i

Ma­ria Lucia om­gi­vet af seks af de syv børn, der i Det Ny Te­a­ters ver­sion spil­ler von Trapp-bør­ne­ne, der først er grum­me mod de­res gu­ver­nan­te, for så at kom­me til at el­ske hen­de. Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Te­a­ter­ver­sio­nen af The So­und Of Mu­sic på Det Ny Te­a­ter for­sø­ger at lig­ge så ta­et op ad fil­men som mu­ligt. Her er sce­nen, hvor fa­mi­li­en von Trap­ps flugt­for­søg i før­ste om­gang bli­ver for­pur­ret af na­zi­ster­ne. Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.