S og Plummer

BT - - KULTUR - Ma­ria Lucia

af­ten. For Jens Ja­cob Ty­ch­sen vil uva­e­ger­ligt bli­ve sam­men­lig­net med Chri­stop­her Plummer, Han har va­e­ret en af de helt store sku­e­spil­le­re bå­de på la­er­re­det og på sce­nen og sat­te i sin tid kvin­de­hjer­ter i brand over he­le ver­den.

Af kød og blod

»Jeg vil prø­ve at ska­be et men­ne­ske af kød og blod med facet­ter, så man ik­ke kun ser en in­de­luk­ket, streng mand med ar­me­ne på ryg­gen. I min op­tik er han en mand i dyb sorg, for­di hans el­ske­de ko­ne er død af skar­la­gens­fe­ber. Min for­nem­ste op­ga­ve har va­e­ret at blø­de kap­ta­jn von Trapp op og vi­se hans blø­de punk­ter,« for­kla­rer Jens Ja­cob Ty­ch­sen.

Og ka­ster sig ud en i anek­do­te om, hvor­dan Chri­stop­her Plummer un­der op­ta­gel­ser­ne, der fo­re­gik i Salz­burg i Østrig og va­re­de i fem-seks må­ne­der, ke­de­de sig så me­get, at han na­e­sten kon­stant op­holdt sig i ho­tel­lets bar. De man­ge drinks kun­ne til kostu­mi­e­rens store fortvi­vel­se snart ses på Plum­mers ari­sto­kra­ti­ske skik­kel­se. Og anek­do­tens pe­ak er, at Plummer var me­get be­ru­set, da han ind­spil­le­de en af de mest tå­re­va­e­de­de sce­ner i fil­men, san­gen ’Edelwei­ss’.

Tre ti­mer plus pau­se

Men det er ik­ke kun løs­nin­gen af ho­ved­rol­ler­ne fra den iko­ni­ske tre ti­mer lange film, der har vakt ho­ved­brud. For kan man til­la­de sig at ska­e­re ba­re én af de po­pu­la­e­re san­ge el­ler sce­ner va­ek?

»Det kan man jo ik­ke, for så vil­le der jo bli­ve et ra­ma­skrig,« si­ger Jens Ja­cob Ty­ch­sen.

Der­for kom­mer fo­re­stil­lin­gen og­så til at va­re tre ti­mer. Plus pau­sen.

»Vi la­ver den bed­ste sce­ne­ver­sion af The So­und of Mu­sic, det er jeg 100 pro­cent sik­ker på. Vi har ta­get det bed­ste af det bed­ste fra fil­men. Om folk så er eni­ge, vil vi­se sig,« fast­slår Jens Ja­cob Ty­ch­sen.

Det er 12 år si­den, The So­und of Mu­sic sidst har va­e­ret sat op på en pro­fes­sio­nel dansk sce­ne. Fo­re­stil­lin­gen skal spil­le frem til nytår­s­af­ten.

’’ Selv om vi ger­ne vil va­e­re tro mod fil­men, så hå­ber jeg, at folk er indstil­let på, at te­a­ter­ud­ga­ven una­eg­te­lig bli­ver no­get an­det. Det bli­ver min ud­ga­ve af Ma­ria

Ma­ria Lucia og Jens Ja­cob Ty­ch­sen har ho­ved­rol­ler­ne i ’The So­und of Mu­sic’ på Det Ny Te­a­ter. Øverst Julie An­drews og Chri­stop­her Plummer i fil­men. Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Julie An­drews i filmver­sio­nen af ’The So­und of Mu­sic’ fra 1965. Her sam­men med de syv von Trap­pbørn. Fo­to: AFP

He­le fa­mi­li­en von Trapp på rad og ra­ek­ke. Yderst til høj­re er det sku­e­spil­ler­ne Julie An­drews og Chri­stop­her Plummer. Fo­to: 20th Cen­tury Fox

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.