Hun er en mi­no­ri­tet i Ma­ersk

Han­ne B. Sø­ren­sen er den øverst pla­ce­re­de kvin­de i top­pen af A.P. Møl­ler-Ma­ersk

BT - - NAVNE - Las­se Fri­is

50 ÅR I MOR­GEN

lafr@ber­ling­s­ke­me­dia.dk Med en kan­di­dat­grad i øko­no­mi fra Aar­hus Uni­ver­si­tet blev Han­ne B. Sø­ren­sen i 1994 an­sat i con­tai­ner­re­de­ri­et Ma­ersk Li­ne. Hun blev hur­tigt sendt rundt i ver­den og fik le­den­de po­ster i lan­de som In­di­en, Ita­li­en og Singapore. I 2006 blev hun for­frem­met til så­kaldt om­rå­de­chef med ba­se i Genova, og i 2008 blev hun ud­na­evnt til kom­merci­el di­rek­tør i Ma­ersk Li­ne.

Hen­des op­tur gen­nem Ma­er­sk­struk­tu­ren var ik­ke umid­del­bart det mest op­lag­te. I 2007 for­tal­te hun til Ber­ling­s­ke Nyheds­ma­ga­sin, at hun så sig selv som en mi­no­ri­tet i den store kon­cern. Det var den­gang, Jess Sø­de­r­berg sta­dig var top­chef og før den nu­va­e­ren­de adm. di­rek­tør Nils Sme­de­gaard for­an­dre­de na­e­sten alt i Dan­marks stør­ste virk­som­hed.

Da var Han­ne Sø­ren­sen på vej op gen­nem hie­rar­ki­et, selv­om hun ik­ke hav­de man­ge fa­el­le­stra­ek med si­ne chef­kol­le­ga­er. Hun hav­de ar­bej­det an­dre ste­der, før hun kom ind i Ma­ersk og var ik­ke op­vok­set i virk­som­he­den. Hun er uni­ver­si­tets­ud­dan­net, har fi­nans­bag­grund, er ik­ke ship­ping­ud­dan­net, og så er hun kvin­de.

Til­ra­ner sig op­ga­ver

’Jeg har ar­bej­det hårdt, og jeg har ta­get de ud­for­drin­ger, der kom, og sør­get for at gø­re mest mu­ligt ud af dem - og til­ra­net mig ek­stra op­ga­ver, hvis der lå no­get spaendende om hjør­net,’ for­kla­re­de Han­ne B. Sø­ren­sen selv om si­ne le­derjob til Nyheds­ma­ga­si­net den­gang i 2007.

Men Han­ne B. Sø­ren­sen vil­le vi­de­re. Og i 2012 blev hun ud­na­evnt til adm. di­rek­tør for Ma­ersk Tan­ker, der er et af de ae­ld­ste om­rå­der i A.P. Møl­ler-Ma­ersk-kon­cer­nen.

På det tids­punkt blev hun be­skre­vet flit­tigt i den dan­ske pres­se. For det var en god hi­sto­rie, at en kvin­de var på vej op i den gam­le, ver­den­s­oms­pa­en­den­de dan­ske kon­cern.

Hun bli­ver be­teg­net som et ener­gibundt og bram­fri med rap­pe replik­ker. Og hun si­ger tin­ge­ne li­ge ud. Blandt an­det lød det til Jyl­lands-Po­sten, da hun var ud­na­evnt til at va­e­re øver­ste chef for et af ver­dens stør­ste tank­re­de­ri­er:

’Jeg ved ik­ke no­get om tanks­ki­be, for at va­e­re ae­r­lig,’ sag­de hun ef­ter 15 år i con­tai­ne­rin­du­stri­en.

Op­tu­ren stop­pe­de

Og det lyk­ke­des ik­ke for Han­ne B. Sø­ren­sen. Ma­ersk Tan­kers var gen­nem en sva­er tid, mens hun var chef, og i 2013 stop­pe­de op­tu­ren i hen­des kar­ri­e­re plud­se­ligt. Det er al­drig pra­e­cist kom­met frem, hvor­for hun ik­ke la­en­ge­re skul­le va­e­re øver­ste chef for Ma­ersk Tan­kers. Men ude­fra lig­ne­de det en de­gra­de­ring, da hun måt­te for­la­de tank­re­de­ri­et og i ste­det blev indsat som le­der af et an­det A.P. Møl­ler-Ma­ersk-sel­skabs, lo­gi­stik­virk­som­he­den Damco.

Sel­ska­bet har i man­ge år pla­get den dan­ske kon­cern med fle­re un­der­skud. Ar­bej­det med at ven­de ud­vik­lin­gen i Damco er den må­ske stør­ste ud­for­dring no­gen­sin­de for Han­ne B. Sø­ren­sen. Lyk­kes det, vil hun må­ske igen bli­ve reg­net for en mu­lig kan­di­dat til at bli­ve den før­ste kvin­de til at kom­me ind i det så­kald­te execu­ti­ve bo­ard, der er den øver­ste le­del­se i den dan­ske virk­som­hed

Han­ne B. Sø­ren­sen er blandt an­det med­lem af be­sty­rel­sen for schweizi­ske Holcim, der er en af ver­dens stør­ste ce­ment­kon­cer­ner. Pri­vat dan­ner hun par med kom­men­ta­tor og an­mel­der Hen­rik Ør­holst.

Ma­ersk-chef Han­ne B. Sø­ren­sen er kendt for at va­e­re bram­fri og at si­ge tin­ge­ne li­geud.

Fo­to: Pe­tra Bos­man

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.