In­gen tid til plan B

BT - - TV -

ACTION

En grup­pe tid­li­ge­re kom­man­do­sol­da­ter er ble­vet dømt af en mi­li­ta­er dom­stol for en for­br ydel­se, de ik­ke har be­gå­et. De fa­engs­le­de sol­da­ter må nu hver isa­er bru­ge de­res unik­ke fa­er­dig­he­der til at br yde ud af fa­engs­let og fuld­fø­re de­res hidtil stør­ste mis­sion: at ren­se de­res navn og f an­ge de rig­ti­ge skur­ke. Det kom­mer til at kra­e­ve mands­mod, lyn­hur­ti­ge be­slut­nin­ger og et helt ar­se­nal af eks­plo­si­ve vå­ben. Nu går den vil­de jagt ef­ter skur­ke­ne og det ud­styr, der blev brugt til at tryk­ke fal­ske dol­lar­sed­ler. Den ci­gar­ry­gen­de Jo­hn ”Han­ni­bal” Smith le­der tea­met, mens Fa­ce er grup­pens for­fa­en­ge­li­ge og da­meg­la­de med­lem. En­de­lig be­står tea­met og­så af den ual­min­de­ligt fjol­le­de Mur­do­ck samt B.A. Ba­ra­cus. Der er mas­ser af stjer­ne­nav­ne i ”The A-Team”, men over dem al­le strå­ler Li­am Ne­e­son, den tårn­hø­je irer med det ka­ris­ma­ti­ske ud­se­en­de. Den al­dren­de Ne­e­son har en gl­or­va­er­dig kar­ri­e­re bag sig med film som ”Schin­d­lers Li­ste”, ”Bat­man Be­gins” og ”Star Wars 1”. Selv har Ne­e­son al­tid be­va­ret beg­ge ben på jor­den, og han har ord for at va­e­re en af film­by­ens mest sym­pa­ti­ske sku­e­spil­le­re. I 2009 var han ude for en per­son­lig tragedie, da hans ko­ne, sku­e­spil­le­ren Na tasha Ri­chards­on, om­kom i en ski­u­lyk­ke. (TV3+)

Med­vir­ken­de: Brad­ley Coo­per, Qu­in­ton ”Rampa­ge” Ja­ck­son, Pa­tri­ck Wil­son og Li­am Ne­e­son kan op­le­ves for fuld ud­bla­es­ning i actionfil­men ”The A-Team”.

Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.