HOROSKOP

BT - - TV/RADIO - Da­gens horoskop er la­vet af astro­log Lejla Lind­holm Chri­sten­sen

VAEDDEREN 20.03 -19.04 Du fø­ler, at du har en god po­r­tion ener­gi li­ge fra mor­genstun­den. Du har lyst til at gå i gang med et nyt pro­jekt. Rej­ser og ud­land er ak­tu­elt. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** TY­REN 20.04 -20.05 Du kan se frem til en dej­lig stille og ro­lig dag, hvor der ik­ke sker det helt store. Du vil ha­ve man­ge go­de sam­ta­ler i da­gens løb. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** TVIL­LIN­GER­NE 21.05 -20.06 Der er op­po­si­tio­ner i luf­ten. Det er na­e­sten li­ge­gyl­digt, hvem du ta­ler med, så er der hver­ken enig­hed el­ler en glat og be­ha­ge­lig di­a­log. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** KREB­S­EN 21.06 -21.07 Pla­ne­ter­nes aspek­ter la­eg­ger op til en dag med man­ge go­de sam­ta­ler. og du vil mø­de en per­son, som til­tra­ek­ker dig. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** LØ­VEN 22.07 -22.08 Sø­sken­de, na­bo­er el­ler kol­le­ga­er gi­ver an­led­ning til be­kym­ring. Det er vig­tigt, at du sam­ar­bej­der og lyt­ter op­ma­er­k­somt til di­ne om­gi­vel­ser. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** JOMFRUEN 23.08 -22.09 Du vil for en­hver pris øn­ske at ska­be ret­fa­er­dig­hed om­kring dig selv i dag. Du kan ik­ke tå­le, at en an­den per­son bli­ver uret­fa­er­dig be­hand­let. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** VAEGTEN 23.09 -22.10 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor ting og sa­ger vil fo­re­gå i et ja­evnt tem­po. Du går med nye tan­ker om­kring dit hjem og fa­mi­li­e­liv. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** SKORPIONEN 23.10 -21.11 Du er i ut­ro­lig god kon­takt med dit eget in­dre i dag. Det forta­el­ler, at alt hvad du gør og si­ger vil va­e­re fra dit hjer­te, hvil­ket gør da­gen spe­ci­el. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** SKYTTEN 22.11 -20.12 Da­gen la­eg­ger op til bå­de nye hand­lin­ger el­ler til ir­ri­ta­tion. Der er fo­kus på ud­dan­nel­se, kur­sus el­ler sa­ger om­kring ud­land og rej­ser. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** STENBUKKEN 21.12 -19.01 Du har al­le mu­lig­he­der for at ska­be den­ne dag pra­e­cis, som du ger­ne vil, og du er ik­ke bleg for at hand­le. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** VANDMANDEN 20.01 -18.02 Du skal va­e­re sa­er­de­les var­som med, at du ik­ke mis­for­står no­get, en an­den si­ger til dig. Da­gen er uro­lig, rast­løs og ufor­ud­si­ge­lig. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** FISKENE 19.02 -19.03 Jo me­re du er klar til at for­ny dit ind­tryk af di­ne om­gi­vel­ser, jo me­re vil du ma­er­ke, at ting vil gli­de for dig. Du får på­lagt et an­svar. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:******

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.