Mat­ti Bres­chel har frem­ti­den på plads

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Lars B. Jør­gen­sen

MEN­TOR

lbj@sporten.dk Ef­ter at ha­ve kørt un­der dansk flag i det me­ste af sin 11 år lange kar­ri­e­re som pro­fes­sio­nel, skif­ter Mat­ti Bres­chel fra 2016 til det ame­ri­kan­ske mand­skab Can­non­da­le-Gar­min. Den 31-åri­ge dan­sker har der­med få­et sin frem­tid på plads, ef­ter det la­en­ge har stå­et klart, at Tin­kof­fSaxo ik­ke vil­le til­by­de ham en for­la­en­gel­se af sin hid­ti­di­ge kon­trakt.

Spørgs­må­let er da og­så, om Mat­ti Bres­chel over­ho­ve­det hav­de lyst til at fort­sa­et­te kar­ri­e­ren for det nu sta­er­kt rus­sisk-in­flu­e­re­de hold, hvor den tid­li­ge­re ejer, Bjar­ne Ri­is, i for­å­ret blev fy­ret – og hvor lands­ma­end som Chris An­ker Sø­ren­sen samt Mi­cha­el Mør­køv nu og­så er for­tid.

På Can­non­da­le-Gar­min ryk­ker Mat­ti Bres­chel op i hie­rar­ki­et og slip­per for den tun­ge skyg­ge, Tin­koff-Saxo su­per­stjer­nen Pe­ter Sa­gan ka­ste­de over dan­ske­rens ker­ne­kom­pe­ten­cer i det me­ste af den­ne sa­e­son.

Det rig­ti­ge valg

Det er da og­så en glad og op­ti­mi­stisk Bres­chel, der nu kan of­fent­lig­gø­re nyhe­den om sin kom­men­de ar­bejds­gi­ver.

»Det fø­les som det helt rig­ti­ge valg. Hol­det har nog­le idéer og vi­sio­ner for mig, der vir­ke­lig er til­ta­len­de. Det bli­ver fedt at få en rolle bå­de som men­tor for de un­ge, men sam­ti­dig og­så ha­ve me­re fri­hed til selv at sø­ge chan­cen. At få me­re frie tøj­ler til na­e­ste år er no­get af det, der mo­ti­ve­rer mig,« si­ger Bres­chel, som får den hol­land­ske bro­stens­betvin­ger Se­ba­sti­an Lan­ge­veld ved sin si­de.

»Vi kan man­ge af de sam­me ting, men Lan­ge­veld er og­så på ni­veau med mig, så det er me­re li­ge­va­er­digt. Jeg gla­e­der mig fak­tisk til at kø­re sam­men med Lan­ge­veld og se, hvad vi kan la­ve af bal­la­de i den i de bel­gi­ske klas­si­ke­re,« si­ger Mat­ti Bres­chel med et grin.

Og­så fra hol­dets si­de er der til­freds­hed med den ny­til­kom­ne dan­sker, der er­stat­ter den nu kon­trakt­sø­gen­de OL-guld­vin­der Las­se Nor­man Hansen. Det fø­les som det helt rig­ti­ge valg. Hol­det har nog­le idéer og vi­sio­ner for mig, der vir­ke­lig er til­ta­len­de

’’

Mat­ti Bres­chel

»Mat­ti er et stort ta­lent. Han kom­mer med bå­de he­ste­kra­ef­ter og er­fa­ring til et hold med man­ge un­ge ryt­te­re. Han er og­så i stand til at la­ve resultater i eget navn. Jeg tror per­son­ligt, hans ta­lent har va­e­ret un­der­vur­de­ret i de fo­re­gå­en­de år, og at det vil aen­dre sig. Jeg er me­get spa­endt på at få ham ind på hol­det,« si­ger Gar­min-Can­non­da­les team ma­na­ger, Jo­nat­han Vaugh­ters, i en pres­se­med­del­el­se.

Mat­ti Bres­chel er i øje­blik­ket ved at trim­me for­men frem mod VM, der kø­res 24. sep­tem­ber i ame­ri­kan­ske Ri­ch­mond. Un­der­vejs i kar­ri­e­ren har Bres­chel vun­det VM-bron­ze i Ita­li­en i 2008 og to år se­ne­re blev det til sølv i Au­stra­li­en, da Thor Hus­hovd på de sid­ste 50 me­ter tvang cyk­len for­an den sta­er­kt kø­ren­de dan­sker.

Mat­ti Bres­chel skif­ter fra 2016 den neongu­le Tin­koff-Saxo-uni­form ud med Can­non­da­le-Gar­mins li­me­grøn­ne. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.