Ha­ves: oTORSDAG

Nul mål i syv kam­pe rej­ser spørgs­må­let, om FCKs dy­re pa­ragu­ay­a­ner bli­ver den top­sco­rer-ty­pe, man hav­de hå­bet. FCK er ik­ke i tvivl om sva­ret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Step­han Andersen Ludwig Au­gustin­s­son Mi­ka­el An­tons­son Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen Tom Høg­li Benja­min Ver­bic Tho­mas Dela­ney Da­ni­el Amar­tey Yous­sef Tou­touh Fe­de­ri­co San­tan­der Ni­co­lai Jør­gen­sen Mi­chel Wik­kel­sø David­sen Pe­ter Wet­ter­gren

MÅL: 1-0 Benja­min Ver­bic (23.), 2-0 Yus­sef Tou­touh (71.), 3-0 An­dreas Cor­ne­li­us (74.) DOM­MER: An­ders Poul­sen, 4 TIL­SKU­E­RE: 10.195 i Te­lia Par­ken

FC KØBENHAVN ’’ Han kom­mer til at sco­re mål. Det er ba­re et spørgs­mål om tid

Op­stil­ling: 4-4-2

Snit: 7,0

UD­SKIFT­NIN­GER: Kas­per Kusk (7) ind for Benja­min Ver­bic (69.), An­dreas Cor­ne­li­us (7) ind for Fe­de­ri­co San­tan­der (69.), Bran­dur Hen­driks­son ind for Ni­co­lai Jør­gen­sen (84.) AD­VARS­LER: An­dreas Cor­ne­li­us (74.)

GIV TID

mi­cd@sporten.dk ’Mus­sis, Mus­sis, Mus­sis’. Hvis ar­gen­ti­ne­rens navn er be­gyndt at spø­ge om­kring i Te­lia Par­ken, er det ik­ke nå­et til FCK-ma­na­ger Stå­le Sol­bak­kens kon­tor på Fre­de­riks­berg end­nu. Til det ar­bej­der an­gri­be­ren for hårdt og gør man­ge ting rig­tigt. Men Fran­co Mus­sis er skra­e­k­ek­semp­let på et for­kert køb fra Sy­da­me­ri­ka, og nu er det op til den dyrt ind­køb­te pa­ragu­ay­a­ner, Fe­de­ri­co San­tan­der, at sør­ge for, at det mar­ked for­bli­ver in­ter­es­sant for kø­ben­hav­ner­ne. Men det hol­der hårdt.

Må­le­ne la­der ven­te på sig. Han har kun sco­ret i Eu­ro­pa League-ned­t­u­ren mod Jablo­nec, mens det i Su­per­liga­en kun kan bli­ve til op­la­eg. Det tred­je kom i 3-0-sej­ren over Randers. Men hvor­når kom­mer må­let så?

»Han kom­mer til at sco­re mål. Det er ba­re et spørgs­mål om tid. San­tan­der er rig­tig dyg­tig i vo­res må­de at spil­le fod­bold på. Han er en god tar­get­spil­ler. Det gør han rig­tig, rig­tig godt, og han har man­ge as­sist. Vi er me­get til­fred­se med, hvad han gør. Vi vil al­tid ger­ne ha­ve, at vo­res spil­le­re sco­rer mål, og vi ar­bej­der med det kon­ti­nu­er­ligt,« si­ger FC Kø­ben­havns as­si­stent­tra­e­ner, Pe­ter Wet­ter­gren, der var stand-in for ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken, som hav­de så travlt med at kom­me til et mø­de, at han ik­ke kom ud til spørgs­mål.

Vig­tig op­la­eg­ger-rolle

Dem fik den sven­ske as­si­stent, som er hen­tet til fra El­fsborg i som­mer. Og han me­ner, at San­tan­der skal fort­sa­et­te med, hvad han gør.

»Vi må som sagt ik­ke ta­ge hans as­sist-rolle fra ham. For han står bag man­ge mål, og fod­bold er et hold­spil, hvor det hand­ler om at la­ve mål. Hvem der la­ver dem, har ik­ke li­ge så stor be­tyd­ning. Så la­en­ge Fe­de­ri­co fort­sa­et­ter med at la­ve op­la­eg, er vi til­fred­se.«

San­tan­der be­gynd­te sin FCK-kar­ri­e­re for­nemt med to op­la­eg til mål i sin før­ste kamp mod Sønderjyske. Si­den fulg­te fle­re go­de kam­pe, hvor han var pra­e­cis, hvad Sol­bak­ken hav­de søgt: En sik­ker spil­sta­tion i for­re­ste ra­ek­ke. Men så skul­le mak­ker­ska­bet med An­dreas Cor­ne­li­us te­stes, og her var der ik­ke stor suc­ces.

Ik­ke uro­lig

»Cor­ne­li­us og Fe­de­ri­co har lidt sam­me ty­pe rolle på hol­det. Beg­ge to er dyg­ti­ge i de­res tar­get-spil, mens Ni­co­lai Jør­gen­sen me­re er en kom­bi­na­tions­spil­ler. Men det hand­ler om at ar­bej­de vi­de­re med det. Cor­ne­li­us er li­ge kom­met tilbage fra sin ska­de. Giv os lidt tid, og så kom­mer de­res sam­ar­bej­de og­så. Jeg er over­ho­ve­det ik­ke uro­lig for, at de­res sam­ar­bej­de kom­mer til at vir­ke,« si­ger Wet­ter­gren.

»Det tror jeg ik­ke. Når vi ar­bej­der til tra­e­ning og med af­slut­nings­tra­e­ning, er han fan­ta­stisk. Så det er ba­re et tids­spørgs­mål, hvor­når han sco­rer. Når hol­det ba­re vin­der, skal han nok kom­me til at sco­re,« si­ger sven­ske­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.