Cor­ne­li­us og ka­er­lig­he­den

Fe­de­ri­co San­tan­der i tal

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen

KAM­PEN PÅ SPID­SEN ER FC KØBENHAVN NU UDE AF DEN MIN­DRE KRI­SE, DER PRAEGEDE HOL­DET I AU­GUST MÅ­NED?

SPILLEGLAEDE An­dreas Cor­ne­li­us smed trøj­en i det vå­de vejr og gav ik­ke en bra­ek­ket an­kel for det gu­le kort, der helt na­tur­ligt føl­ger med så­dan en ak­tion. For det var FCKan­gri­be­rens an­det mål i de se­ne­ste to kam­pe. En stor pra­e­sta­tion for Cor­ne­li­us, der for fem må­ne­der si­den lå i en ho­spi­tals­seng og kig­ge­de ned på en vold­som ska­de. En ska­de for­år­sa­get af Sil­ke­borgs Den­nis Fl­in­ta, og en ska­de, der skul­le ha­ve ko­stet ham en me­get la­en­ge­re pau­se, end den end­te med.

Men pau­sen har va­e­ret god, me­ner han.

»Jeg har ta­enkt lidt over det. Når det he­le kø­rer, og du ba­re er i et hver­dags­spor, ta­en­ker du ik­ke så me­get over det. Nu kom det lidt på af­stand, og jeg har haft lang tid til at ma­er­ke, hvor me­get jeg el­sker fod­bold, og at man ik­ke ba­re skal ta­ge tin­ge­ne for gi­vet. Så kom­mer det let til ud­tryk på ba­nen med en mas­se ener­gi og gla­e­de,« si­ger Cor­ne­li­us og sa­et­ter de sid­ste ord på pau­sens be­tyd­ning.

»Det er sva­ert men­talt, når man spil­ler to-tre kam­pe om ugen i lange pe­ri­o­der. Det har det nok hjul­pet mig lidt at kom­me va­ek fra det og ma­er­ke, at jeg sav­ner det. Det er de ting, der gør mig glad – at spil­le kam­pe.«

En lang og ke­de­lig pau­se

Nu er ti­den på ho­spi­ta­let og med genop­tra­e­ning glemt – i hvert fald i ti­mer­ne ef­ter end­nu et Su­per­liga-mål og end­nu en FCK-sejr. Men det har va­e­ret hårdt. Og pau­sen har ik­ke va­e­ret så kort, som vi an­dre må­ske sy­nes.

»Jeg er rig­tig glad for at sco­re. Det har va­e­ret nog­le lange må­ne­der, hvor jeg har gå­et og ven­tet på at bli­ve klar. Det har va­e­ret me­get ke­de­ligt me­get af ti­den, så jeg hå­be­de på, at jeg kun­ne kom­me tilbage, og det kun­ne va­e­re så­dan her, men man ved jo al­drig. Det kun­ne jo og­så va­e­re, der vil­le gå la­en­ge­re tid, fra jeg kom tilbage, til jeg kun­ne va­e­re i stand til at spil­le og gø­re det godt. Så jeg er glad for at kom­me ind og sco­re to mål i to kam­pe.«

Det kan der sva­res bå­de hur­tigt og kort på. Ja, det bør hol­det va­e­re. Selv om Stå­le Sol­bak­ken hav­de fo­re­ta­get fle­re ud­skift­nin­ger ef­ter kam­pen mod AaB, var Randers ik­ke det store pro­blem for Lø­ver­ne. Of­fen­si­ven er be­gyndt at spil­le, og Sol­bak­ken har ef­ter­hån­den al­le si­ne spil­le­re til rå­dig­hed. Scor­ings­kri­sen er slut, og bå­de tak­tik­ken og for­men sid­der ef­ter­hån­den i ska­bet. FCM er nu kun tre po­int va­ek. Det be­gyn­der igen at lig­ne en spaendende sa­e­son i top­pen af Su­per­liga­en. Mon ik­ke det får selv ’ord­kri­gen’ mel­lem Stå­le Sol­bak­ken og FCK-fan­se­ne til at for­stum­me.

mi­cd@sporten.dk

An­dreas Cor­ne­li­us – uden trø­je.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.