Mourin­ho ryste­de po­sen med suc­ces

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/16 -

CHAMPIONS LEAGUE, GRUP­PE G Mål: 1-0 Wil­li­an (15.), 2-0 Oscar (45.), 3-0 Cos­ta (59.), 4-0 Fa­bre­gas (79.)

Re­ak­tio­nen kom promp­te, da hold­kor­tet blev of­fent­lig­gjort in­den sa­e­so­nens før­ste Champions League-kamp. Seks aen­drin­ger i for­hold til bla­ma­gen mod Ever­ton lør­dag og friskt blod i skik­kel­se af Ru­ben Loftus-Che­ek og Ba­ba Ra­h­man.

Nu er Mac­ca­bi Tel-Aviv hjem­me una­eg­te­ligt en an­den snak end et mø­de med Ever­ton i bed­ste for­fat­ning på fjendt­ligt gra­es. Sik­kert er det dog, at Chel­sea al­le­re­de i kam­pens ind­led­ning vi­ste, at Lon­don­hol­dets sta­er­ke, me­get dy­na­mi­ske og må­l­ret­te­de kon­tr­a­spil sta­dig er en magt­fuld stør­rel­se at bak­se med.

Chel­sea pres­se­de på

Trods Eden Ha­zards bra­end­te straf­fes­park me­get tid­ligt i kam­pen fast­holdt Chel­sea tryk­ket mod et is­ra­elsk hold, hvor Ben Haim som de­fen­siv ta­lis­man ik­ke var den mest til­lidsva­ek­ken­de ty­pe at klam­re sig til.

Wil­li­an åb­ne­de bal­let ef­ter kvar­ter, og her­ef­ter rul­le­de an­greb ef­ter an­greb frem mod ga­ester­nes mål.

Oscar for­dob­le­de på et kor­rekt dømt straf­fes­park, og den hip­ster­fuldska­eg­ge­de Die­go Cos­ta kun­ne midt­vejs i an­den halv­leg fjer­ne ed­der­kop­pe­fa­mi­li­en op­pe i må­l­hjør­net hos må­l­mand Pred­rag Rai­ko­vic. En­de­lig kom ud­ska­eld­te Cesc Fa­bre­gas med po­e­tisk ret­fa­er­dig­hed på må­l­tav­len ved at skub­be en ripost over stre­gen 10 mi­nut­ter før tid.

Der var ty­de­lig let­tel­se at spo­re hos et en­gelsk mester­hold, der bå­de op til sa­e­son­start og i de før­ste Pre­mi­er League-kam­pe har va­e­ret be­kym­ren­de langt un­der van­ligt ni­veau. Der­for var det spil­let me­re end må­le­ne i sig selv, kol­lek­ti­vets sam­men­ha­engs­kraft me­re end sej­re­ns stør­rel­se og mar­gi­nal­spil­ler­nes sult­ne greb ef­ter at sa­et­te et af­tryk på fo­re­stil­lin­gen, som José Mourin­ho kan ta­ge med sig fra mø­det med et af de me­re upå­ag­te­de hold i mil­li­ar­da­er­tur­ne­rin­gen.

Fa­bre­gas og Ha­zard fejrer en scor­ing.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.