Si­mon Kja­er he­a­ler hur­tigt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PÅ VEJ TILBAGE

Si­mon Kja­er har va­e­ret yderst tvivl­s­om til Dan­marks na­e­ste land­skamp mod Portu­gal, ef­ter han på­drog sig en an­kel­ska­de i Dan­marks kamp mod Ar­me­ni­en. Men nu er der må­ske godt nyt på vej til Mor­ten Ol­sen. Ska­den he­ler hur­ti­ge­re end for­ven­tet.

Fo­to: Hen­ning Bagger En hård ta­ck­ling fra Yu­ra Mov­si­sy­an send­te den el­lers hård­fø­re du­el­spil­ler Si­mon Kja­er i gra­es­set, og han måt­te med en an­kel­ska­de hum­pen­de for­la­de ba­nen før tid i land­skam­pen mod Ar­me­ni­en. Ef­ter kam­pen blev han meldt ude i op til en må­ned. Den­gang skrev Si­mon Kja­er føl­gen­de om ska­den på twit­ter:

»Al­le­re­de på­be­gyndt be­hand­ling i Fe­ner­ba­h­ce. Er vir­ke­lig fru­stre­ret, men hå­ber snart at va­e­re tilbage.«

Men al­le­re­de ot­te da­ge ef­ter hans ud­mel­ding er der nu me­re po­si­ti­ve ud­sig­ter for Si­mon Kja­er. Be­hand­lin­gen går så godt, og der er ud­sigt til, at han kan va­e­re i spil til den af­gø­ren­de kamp mod Portu­gal om di­rek­te kva­li­fi­ka­tion til EM.

»Op­ti­mi­stisk! Min an­kel­ska­de he­ler hur­ti­ge­re end for­ven­tet. Top­pro­fes­sio­nel be­hand­ling i Fe­ner­ba­h­ce hja­el­per!,« skri­ver den dan­ske for­svars­spil­ler på Twit­ter.

Si­mon Kja­er blev ska­det mod Ar­me­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.