Thorup: Vi skal vi­de­re fra det grup­pe­spil

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/16 - Ras­mus Dam Ni­el­sen FCM ER ENE­STE HER ER DAN­MARK DER­FOR KRAEVES EN SÅ MAN­GE PO­INT 2010-11: 2011-12: 2012-13: 2013-14: 2014-15: 2015-16: Jess Thorup SÅ­DAN REG­NES DET UD: DI­VI­SIONS­FOR­E­NIN­GEN

FULD FART FREM De har talt om la­e­re­pen­ge og ud­vik­ling. Og få­et hug for det. Det har FC Midtjylland la­ert af – så at si­ge. Nu har de smidt yd­myg­he­den. Når de dan­ske me­stre ta­ger hul på de­res før­ste eu­ro­pa­ei­ske grup­pe­spil no­gen­sin­de, er det ik­ke ba­re for at va­e­re med. Det er for at gå vi­de­re, slår ch­eftra­e­ner Jess Thorup fast.

»En ting er, at vi nu er kom­met igen­nem nå­leø­jet. Det er vi selv­føl­ge­lig gla­de og stol­te over, men det kan vi ik­ke bru­ge til me­re nu. Nu er vi vi­de­re, og vi skal va­e­re et hold, som ik­ke ba­re stil­ler os til­fred­se med at få en på op­le­ve­ren. Vi skal gå ef­ter end­nu hø­je­re mål, og jeg sy­nes, vi har vist – blandt an­det mod Sout­hamp­ton – at vi kan bi­de ske­er med de al­ler­stør­ste,« si­ger han.

At mod­stan­der­ne i Eu­ro­pa Le­agu­es grup­pe D hed­der Na­po­li, Club Brug­ge og Le­gia

FCM PÅ POINTJAGT FOR DAN­MARK

til­ba­ge­va­e­ren­de hold i de eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger – og er der­med ene­ste til at for­sva­re Dan­marks placering på UEFAs så­kald­te ko­ef­fi­ci­ent-li­ste.

ras­let ned i de se­ne­ste år og lig­ger li­ge nu kun på en 23.-plads.

ind­sats for at be­va­re pla­ce­rin­gen for FCM. Rang­li­sten ba­se­res på de se­ne­ste fem år, og 2015-16-sa­e­so­nen skal alt­så af­lø­se 2010-11-sa­e­so­nen, der Warszawa, som i af­ten ga­e­ster MCH Are­na, er Thorup ik­ke skra­emt af.

»Vi har en god blan­ding af ru­ti­ne og in­ter­na­tio­nal er­fa­ring fra lands­hol­det og in­ter­na­tio­na­le kam­pe bå­de fra an­dre hold og her og sam­ti­dig no­get ungt, spaendende ta­lent. Vi har få­et byg­get en vin­der­kul­tur op, vi er ube­sej­ret i Su­per­liga­en og har kun tabt en kamp af de før­ste 14. Vi har en tro på eg­ne ev­ner, og det, tror jeg, kan va­e­re vig­tigt i en kamp som i mor­gen (i dag, red.).«

Ru­ti­nen hen­ter Thorup blandt an­det fra an­fø­rer Kri­sti­an Bak Bach, som ef­ter en ska­des­pau­se i går fik ga­ran­ti for, at han star­ter in­de i af­te­nens kamp. Han er en af de få FC var et ret godt dansk år. Her score­de de dan­ske hold 6,700 til ko­ef­fi­ci­ent-li­sten.

har de dan­ske hold sco­ret i de se­ne­ste år: 6,700 po­int 3,100 po­int 3,300 po­int 3,800 po­int 2,900 po­int 3,750 po­int (ind­til

vi­de­re) Midtjylland-spil­le­re, der tid­li­ge­re har del­ta­get i et eu­ro­pa­ei­sk grup­pe­spil – da han spil­le­de i hol­land­ske He­ren­ve­en. Det får ham dog ik­ke til at fryg­te, at der er for få la­e­re­pen­ge i midtjy­der­nes spa­re­gris.

»Al­le­re­de ef­ter vi hav­de va­e­ret på Cy­pern, sy­nes jeg, det var ty­de­ligt, hvad vi hav­de la­ert. Hav­de vi ik­ke haft den op­le­vel­se på Cy­pern, så hav­de vi ik­ke va­e­ret så ky­ni­ske i de to Sout­hamp­ton-kam­pe, som vi var. Så det kan da godt va­e­re, at der kom­mer til at gå lidt ek­stra tid, hvis vi kom­mer for­an, el­ler der sker nog­le an­dre ting, som man ik­ke li­ge er vant til at se i Su­per­liga­en, men så­dan er det at spil­le eu­ro­pa­ei­sk,« si­ger han.

Ud­over Kri­sti­an Bak Ba­chs start­plads var Jess Thorup hem­me­lig­heds­fuld med tak­tik­ken. Den af­slut­ten­de tra­e­ning blev luk­ket ef­ter 15 mi­nut­ter.

Le­gia Warszawas nor­ske tra­e­ner, Hen­ning Berg, kun­ne el­lers godt ha­ve brugt et tip el­ler to. Til mor­gen­da­gens kamp mang­ler han seks spil­le­re fra den nor­ma­le star­top­stil­ling.

’’ Vi skal va­e­re et hold, som ik­ke ba­re stil­ler os til­fred­se med at få en på op­le­ve­ren

An­tal­let af po­int, lan­de­nes hold skra­ber sam­men, di­vi­de­res med an­tal­let af del­ta­gen­de hold fra det en­kel­te land. En sejr gi­ver to po­int, uaf­gjort gi­ver et po­int (der er kun hal­ve po­int i kva­li­fi­ka­tions­run­der­ne). Des­u­den er der for­skel­li­ge bonuspo­int for at nå kno­ck­out­fa­ser­ne i Champions League og Eu­ro­pa League.

har tid­li­ge­re op­lyst til BT, at Dan­mark bør hø­re hjem­me om­kring 15.-plad­sen.

rasn@sporten.dk

Kian Hansen. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.