Ny DCU-di­rek­tør

»Jeg var naiv,« si­ger den nyud­na­evn­te cy­kel­boss Per Hen­rik Brask om sit syn på Mi­cha­el Ras­mus­sen og do­ping

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Per Hen­rik Brask

SNYD SKAL BEKAEMPES

Lars B. Jør­gen­sen

lbj@sporten.dk Man har et stand­punkt, til man ta­ger et nyt. Og man bli­ver klogere med ti­den. Så­dan ly­der det fra Per Hen­rik Brask, der for ny­lig blev ud­na­evnt som di­rek­tør i Dan­marks Cyk­le Uni­on, men som tid­li­ge­re har va­e­ret på hold­nings­ma­es­sig kol­li­sions­kurs med for­bun­det.

I 2009 skrev DCU-bos­sen bo­gen ’Vi tra­e­ner, mo­tio­ne­rer og cyk­ler’ og hel­li­ge­de i den for­bin­del­se et af­snit til Mi­cha­el Ras­mus­sen. På det tids­punkt var den dan­ske bjerg­kon­ge ik­ke gå­et til be­ken­del­se om sit mas­si­ve do­pin­gind­tag og ud­stil­le­de mest sig selv som en for­fulgt uskyl­dig­hed.

For go­de va­rer

Det bil­le­de tog Per Hen­rik Brask for go­de va­rer, er­ken­der han selv.

»I bed­ste fald var det små­naivt, hvad jeg skrev den­gang for at va­e­re ae­r­lig« ly­der det nu seks år ef­ter fra Per Hen­rik Brask.

»Der er hel­dig­vis sket me­get i de seks år, der er gå­et, si­den jeg skrev det af­snit. Jeg kan ik­ke hu­ske pra­e­cist, hvad jeg skrev den­gang, men jeg kan hu­ske, hvad jeg men­te,« kon­sta­te­rer han.

I de mel­lem­lig­gen­de år er Mi­cha­el Ras­mus­sen gå­et til be­ken­del­se som su­per­bru­ger fra den mo­der­ne to­pi­dra­ets for­bud­te hyl­de­me­ter. Den gam­le hi­sto­rie om, at den dan­ske top­ryt­ter var en uskyl­dig mar­tyr og et spin­kelt va­e­sen på sy­ste­mets store hjul, er ble­vet me­re hånd­gri­be­lig og kri­mi­no­lo­gisk. Mi­cha­el Ras­mus­sen snød po­pu­la­ert sagt, så det drev, da han i 2007 var snub­len­de ta­et på at vin­de Tour de Fran­ce.

Me­re de­fen­siv to­ne

»Jeg kan kon­sta­te­re, at min nai­vi­tet blev gjort til skam­me, og jeg vil al­drig i dag skri­ve no­get lig­nen­de. Jeg er ble­vet klogere,« un­der­stre­ger DCUs nye di­rek­tør over te­le­fo­nen.

I 2009, da Per Hen­rik Brask skrev på sin bog, var to­nen me­re de­fen­siv på veg­ne af dansk cy­kel­sports den­gang stør­ste navn.

»De per­so­ner, der for­val­ter sy­ste­met har vist, at det desva­er­re ik­ke dre­jer sig om do­ping­be­ka­em­pel­se, men om ren og ska­er ne­po­tis­me. I for­hold til de ind­fly­del­ses­ri­ge cy­kel­na­tio­ner. Og i for­hold til fa­vo­ri­se­re­de ryt­te­re,« skrev Brask.

Det var Dan­marks Cyk­le Uni­on og ik­ke mindst den da­va­e­ren­de di­rek­tør, Jes­per Wor­re, der var med til at få pie­desta­len til at vak­le un­der Mi­cha­el Ras­mus­sen. Det var så­le­des den dan­ske Tour­stjer­nes eget for­bund, der un­der Tour de Fran­ce 2007 brød tavs­heds­plig­ten ved at forta­el­le om de ver­se­ren­de ad­var­sels­sa­ger for mis­lig­holdt op­lys­nings­pligt, Ras­mus­sen trak rundt med. Og si­den pib­le­de det frem med af­slø­rin­ger af for­søg på do­pings­mug­ling over lan­de­gra­en­ser, om hem­me­li­ge tra­e­nings­op­hold i Do­lo­mit­ter­ne og de­le­jer­skab af en blod­bank i Østrig.

’’ I bed­ste fald var det små­naivt, hvad jeg skrev den­gang

Jeg er ble­vet me­get klogere. Af ind­ly­sen­de år­sa­ger vil­le jeg al­drig skri­ve den slags i dag. Hel­dig­vis bli­ver vi klogere. Jeg sy­nes og­så, jour­na­li­stik­ken er ble­vet det og i dag da­ek­ker do­ping­pro­ble­ma­tik­ken med fle­re nu­an­cer. Men det er en fal­li­ter­kla­e­ring, at man har kun­net sny­de som Raas­mus­sen – og­så an­dre ste­der i spor­tens ver­den – uden at det bli­ver op­da­get,« an­fø­rer Per Hen­rik Brask, der vil føl­ge DCUs hid­ti­di­ge li­nie i do­ping­pro­ble­ma­tik­ken.

Snyd kan ik­ke grad­bø­jes og skal eli­mi­ne­res.

»Jeg vil ar­bej­de på, at vi får be­lyst al­le de ste­der, vi over­ho­ve­det kan. Snyd er snyd, uan­set om man do­per sig, el­ler som i NFL luk­ker luf­ten ud af bol­de­ne. Snyd er snyd, og snyd skal ik­ke fin­de sted. La­en­ge­re er den ik­ke.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.