UEFA pøn­ser på ny eu­ro­pa­ei­sk tur­ne­ring

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Mar­tin­sen Vo­lo­dy­myr Ge­nin­son, ukrainsk fod­bold­for­bunds-di­rek­tør

ME­RE FOD­BOLD

danm@bt.dk Champions League, Eu­ro­pa League og nu må­ske og­så en tred­je eu­ro­pa­ei­sk klub­tur­ne­ring. Ly­der det skørt, over­flø­digt el­ler ba­re helt per­fekt?

Om ik­ke an­det er det pra­escis, hvad UEFA-med­lem­mer­ne dis­ku­te­re­de på et mø­de i går, da re­pra­e­sen­tan­ter for de 54 med­lem­slan­de var til ste­de.

Hvis en ny tur­ne­ring på Eu­ro­pa­ei­sk plan bli­ver en re­a­li­tet, vil det i gi­vet fald bli­ve en tur­ne­ring for de hold, der er ble­vet slå­et ud i de sid­ste kva­li­fi­ka­tions­run­der af Eu­ro­pa League.

’’ Det vil gi­ve en sja­el­den mu­lig­hed for hold, der al­drig kom­mer i grup­pe­spil, til at prø­ve at va­e­re med

Ba­se­ret på re­sul­ta­ter­ne i år, vil­le det – hvis den al­le­re­de var en re­a­li­tet – for ek­sem­pel kun­ne ha­ve va­e­ret med del­ta­gel­se af FC København.

For de små

In­ten­tio­nen skal fra UEFA si­de va­e­re at gi­ve de små hold mu­lig­hed for at få eu­ro­pa­ei­sk er­fa­ring.

»Det vil gi­ve en sja­el­den mu­lig­hed for hold, der al­drig kom­mer i grup­pe­spil, til at prø­ve at va­e­re med. Og de vil kun­ne spil­le vi­de­re i en eu­ro­pa­ei­sk tur­ne­ring i sep­tem­ber og ok­to­ber frem for at ha­ve spil­let fa­er­dig i au­gust,« ly­der det fra den ukrain­ske fod­bold­for­bunds-di­rek­tør, Vo­lo­dy­myr Ge­nin­son til AP.

Tur­ne­rin­gen skal nem­lig ik­ke en­de i et kno­ck­out-fa­se ef­ter nytår, men va­e­re fa­er­dig­spil­let i lø­bet af ef­ter­å­ret.

Den bli­ver i hvert fald ik­ke en re­a­li­tet før 2018. Her ud­lø­ber de nu­va­e­ren­de tv-af­ta­ler nem­lig me­get pas­sen­de.

Den nu­va­e­ren­de Champions League så da­gens lys i 1992 – og var en vi­dere­fø­rel­se af mester­hol­de­nes tur­ne­ring. Den nu­va­e­ren­de Eu­ro­pa League fik sit navn i 2009, hvor den af­lø­ste UEFA Cup’en. FCK og Stå­le Sol­bak­ken kun­ne ha­ve va­e­ret fort­sat i Eu­ro­pa, hvis den nye tur­ne­ring hav­de ek­si­ste­ret i år. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.