Dansk cy­kel­ta­lent skif­ter til stor­hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Lars B. Jør­gen­sen

HOLDSKIFTE

lbj@sporten.dk Sø­ren Kragh Andersen bli­ver team-kol­le­ga med top­ryt­te­re som Jo­hn De­gen­kolb, Mar­cel Kit­tel og Vu­el­ta-åben­ba­rin­gen Tom Du­moulin i na­e­ste sa­e­son. Han har stå­et på spring gen­nem he­le den­ne sa­e­son. Og fra na­e­ste år er det en kends­ger­ning, at Sø­ren Kragh Andersen tra­e­der ind i de pro­fes­sio­nel­les ra­ek­ker, når han skif­ter til det ty­ske cy­kel­hold Gi­antAlpe­cin.

Stjer­ne­hold

Der­med kom­mer den 21-åri­ge dan­sker til at kø­re på hold med nav­ne som Pa­ris-Rou­baix-vin­de­ren Jo­hn De­gen­kolb, den ly­nen­de hur­ti­ge su­per­sprin­ter Mar­cel Kit­tel og ik­ke mindst Tom Du­moulin, der for ny­lig fik sit gen­nem­brud som eta­pe­løbs­ka­non ved at va­e­re be­sna­e­ren­de ta­et på at vin­de Vu­el­ta a Es­paña.

Le­del­sen på Gi­ant-Alpe­cin har la­en­ge va­e­ret på ud­kig ef­ter Sø­ren Kragh Andersen, og dan­ske­rens sa­e­son har ik­ke køl­net in­teres­sen, ef­ter­som det blandt an­det er ble­vet til to eta­pe­sej­re i det sta­er­kt me­di­e­be­vå­ge­de eta­pe­løb Tour de l’Ave­nir.

Marc Re­ef, Gi­ant-Alpe­cin

»Sø­ren er et stort ta­lent på man­ge om­rå­der. Han har op­nå­et store resultater, han er god i en tids­kør­sel, og han har en sta­erk spurt. Han kom­mer til at spil­le en vig­tig rolle i bå­de vo­res spurt­for­be­re­del­ser og i klas­si­ker­ne. Han er god i bå­de kol­de og vå­de be­tin­gel­ser. Vi vil ud­vik­le hans mu­lig­he­der i det pro­fes­sio­nel­le felt, og han vil få et løbspro­gram i sit før­ste år, så han kan ud­vik­le sig skridt for skridt,« si­ger Gi­antAlpe­cins co­ach, Marc Re­ef.

En drøm går i op­fyl­del­se

Som det er reg­len for en nypro­fes­sio­nel, får Sø­ren Kragh Andersen en kon­trakt på to år. Og der­med har ta­len­tet fra Team Tre­for Blu­ewa­ter tid til at få fod­fa­e­ste i en sport, som på hø­je­ste ni­veau el­lers kan gø­re kål på selv det mest ly­sen­de po­ten­ti­a­le.

Selv si­ger den dan­ske U23 VM-ryt­ter, at prof-kon­trak­ten er en drøm, der går i op­fyl­del­se. Men og­så at må­let ik­ke er nå­et med tit­len som le­ve­brød­s­ryt­ter.

»Jeg vil ud­vik­le mig selv som per­son og bli­ve en bed­re cy­kel­ryt­ter. Men mit mål for den før­ste sa­e­son er egent­lig ba­re at bli­ve en del af hol­det,« ly­der det fra Andersen, hvis tre år ae­l­dre bror, As­b­jørn, og­så er blandt kan­di­da­ter­ne til en prof-kar­ri­e­re.

’’ Han kom­mer til at spil­le en vig­tig rolle i bå­de vo­res spurt­for­be­re­del­ser og i klas­si­ker­ne

Ta­lent­ful­de Sø­ren Kragh Andersen skal kø­re for Gi­ant-Alpe­cin de na­e­ste to sa­e­so­ner.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.