But­ton tror på ny kon­trakt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Mar­tin­sen

OP­TI­MIST

danm@sporten.dk Jen­son But­ton tror på, at han og­så na­e­ste år kan fort­sa­et­te hos McLaren-Hon­da. Det gi­ver den bri­ti­ske For­mel 1-kø­rer ud­tryk for i et in­ter­view med Sky Sports, hvor han forta­el­ler, at han er be­gyndt at ta­le om frem­ti­den med team­boss Ron Den­nis.

»Ron og jeg har haft nog­le go­de sam­ta­ler, og det vil for­hå­bent­ligt fort­sa­et­te,« si­ger Jen­son But­ton til Sky Sports.

Snart på plads

Han si­ger, at hans frem­tid for­modent­lig vil bli­ve af­gjort in­den for de na­e­ste par uger. Hvil­ket fal­der fint i tråd med tid­li­ge­re mel­din­ger fra Kevin Magnus­sen om, at hans frem­tid vil fal­de på plads in­den ud­gan­gen af sep­tem­ber. Hvis dan­ske­ren skal ha­ve et sa­e­de hos McLaren-Hon­da, skal det va­e­re i ste­det for Jen­son But­ton, da tea­mets an­den kø­rer, Fer­nan­do Alonso, har en la­en­ge­va­ren­de kon­trakt.

Sid­ste år måt­te But­ton ven­te til de­cem­ber med at få sin kon­trakt på plads, hvor han snup­pe­de sa­e­det ved si­den af Fer­nan­do Alonso fra Kevin Magnus­sen.

Jen­son But­ton, der har kørt for McLaren-Hon­da si­den 2010, tror på end­nu en sa­e­son for hol­det. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.