Ja, Holst ly­ver og er en pam­per

BT - - DEBAT - Re­dak­tør og kom­men­ta­tor DET STÅR KLART DER ER IK­KE

LARS TRI­ER MO­GEN­SEN

for en­hver, at Carl Holst har lø­jet. Det er da et helt grund­la­eg­gen­de pro­blem for re­ge­rin­gen og for Lars Løk­ke Ras­mus­sen, at Carl Holst nu er ude i sit an­det ka­em­pe stormvejr, ef­ter han ind­led­te med at ska­be tvivl om he­le grund­la­get for Irak-kri­gen og tum­le­de rundt i ma­ne­gen. At han ef­ter så kort tid har den na­e­ste skan­da­lesag, er et tegn på, at Carl Holst ik­ke rig­tig ev­ner at løf­te den op­ga­ve, det er at va­e­re for­svars­mi­ni­ster.

no­gen tvivl om, at Løk­ke er ham­ren­de tra­et af Holsts tum­le­ri­er, og det er en ren loy­a­li­tets­hand­ling, at han la­der ham be­hol­de mi­ni­ster­po­sten, for­di Holst har støt­tet Løk­ke i de for­bi­tre­de for­mands­op­gør. Det sli­der på Løk­kes tro­va­er­dig­hed, og det er en be­syn­der­lig be­slut­ning at hol­de hån­den over en så skan­da­le­ramt mi­ni­ster, som ty­de­lig­vis har me­get sva­ert ved at fyl­de rol­len som for­svars­mi­ni­ster ud.

har ta­get Holsts ryg, vil det smit­te af på Løk­ke og kla­e­be til ham, og det vil bi­dra­ge til op­le­vel­sen

DA LØK­KE NU

af, at der er en skat­tey­der­fi­nan­si­e­ret pam­pe­rat­ti­tu­de i Ven­stre, som Løk­ke selv har tum­let med, og som Holst mil­dest talt og­så er en del af – og som Løk­ke nu går ind og hol­der hån­den over. Det genop­fri­sker he­le bil­le­det af Løk­kes van­ske­lig­he­der med at ken­de for­skel på mit og dit – pri­vat og of­fent­ligt be­talt – og det kan kom­me til at kla­e­be til Løk­ke, hvis den­ne her in­ter­ne kamp i Ven­stre, som og­så fo­re­går i øje­blik­ket, fol­des ud igen. Det er en me­get skrø­be­lig kon­struk­tion, og det her fast­hol­der bil­le­det af Løk­ke som en mand, der om­gi­ver sig med pam­pe­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.