Nej, Carl har støt­tet Lars i 25 år

BT - - DEBAT - Ra­diova­ert og kom­men­ta­tor DET STÅR KLART,

JARL COR­DUA

at Carl Holst skal fin­de de res­sour­cer og ta­len­ter frem, der en­si­digt mod­be­vi­ser den mang­len­de drift­sik­ker­hed, han har de­mon­stre­ret, si­den han til­t­rå­d­te som mi­ni­ster. Det po­li­ti­ske øre og den fin­ger­spids­for­nem­mel­se, som han jo har ud­vist i Re­gion Syd­dan­mark, skal han ha­ve ak­ti­ve­ret me­get snart, hvis han skal ha­ve en frem­tid i dansk po­li­tik. Holst er på re­kord­tid gå­et fra at va­e­re mu­lig kron­prins til at bli­ve en vit­tig­hed. Det er ka­ta­stro­falt, men han har sta­dig en chan­ce for at aen­dre det bil­le­de, som er skabt af ham, men han har ik­ke me­get tid, og han er ved at lø­be tør for fejl­skud.

et ek­la­ta­nt ne­der­lag for Løk­ke at af­ske­di­ge en for­svars­mi­ni­ster på grund af småsa­ger, som han klum­rer rundt i. Det si­ger no­get om Løk­ke, at han har ud­pe­get en mand, der har ud­vist så ka­ta­stro­fal dår­lig døm­me­kraft og drift­sik­ker­hed, og det fal­der tilbage på Løk­ke. No­get an­det er, at Holst har va­e­ret en støt­te for Løk­ke de sid­ste 25 år. Det var Holst, der fik Løk­ke valgt

DET VIL VA­E­RE

som na­est­for­mand i 1998. Det var ham ale­ne, der drev den kampag­ne, og det ved jeg, for jeg var i al be­ske­den­hed en del af den. Holst har stå­et last og brast – og­så sid­ste år – med Løk­ke, og han er en per­son­lig ven. Så han har lidt la­en­ge­re snor end an­dre. Men det er klart, at hvis det en­der med at stå ly­sen­de klart for al­le, at han er en vit­tig­hed i ste­det for en for­svars­mi­ni­ster, så er der selv for Løk­ke in­gen an­den ud­vej end at be­de Holst om at tra­ek­ke sig, men der er vi ik­ke end­nu. Mig be­kendt er Carl Holst ik­ke ube­ga­vet, så han for­står for­ment­lig og­så al­voren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.