LANDS­SKA­DE­LIG VIRK­SOM­HED

BT - - DEBAT -

’’ In­tet ty­der på, at man på et ge­ne­relt plan be­trag­ter Dan­mark som luk­ket og ra­ci­stisk

Man ta­ler i øje­blik­ket om Dan­marks om­døm­me ude i ver­den og er be­kym­ret for, om det har lidt et kna­ek på grund af den dan­ske ud­la­en­din­gepo­li­tik og re­ge­rin­gens flygt­nin­ge­an­non­cer, der blev trykt i li­ba­ne­si­ske me­di­er for ny­lig. Det skyl­des blandt an­det, at en­kelt­per­so­ner af dansk her­komst, som bor i ud­lan­det, har ud­talt, at de skam­mer sig over at va­e­re dan­ske og me­ner, at folk i an­dre lan­de er for­ar­ge­de over den dan­ske hånd­te­ring af den pres­se­de flygt­nin­ge­si­tu­a­tion. AL­LE HAR NA­TUR­LIG­VIS ret til at ha­ve en hold­ning, men det er di­rek­te ska­de­ligt for vo­res land, når folk, som i øv­rigt selv be­fin­der sig i en over­skud­s­si­tu­a­tion langt va­ek fra Dan­mark, be­gyn­der at spre­de ryg­ter om vo­res om­døm­me ude i ver­den og så­le­des gør sig til dom­me­re over for­hol­de­ne i vo­res land.

Jim­my May­mann, vi­ce­pra­esi­dent for in­ter­net­gi­gan­ten AOL i USA, kom­mer fra Dan­mark og har for nog­le få da­ge si­den sagt, at ame­ri­ka­ner­ne ser mis­bil­li­gen­de på det, der sker i vo­res land i øje­blik­ket, og at kon­se­kven­sen vil bli­ve, at man­ge ve­lud­dan­ne­de og in­nova­ti­ve men­ne­sker vil va­el­ge Dan­mark fra.

Sjovt nok, så kan jeg ik­ke på no­gen må­de gen­ken­de den dår­li­ge to­ne, der an­gi­ve­ligt skul­le va­e­re ude i ver­den. Jeg har be­søgt 20 af 22 ara­bi­ske lan­de og en ra­ek­ke mus­lim­ske lan­de, og jeg har de se­ne­ste fi­re år bo­et og ar­bej­det i Was­hin­g­ton og er sta­dig til­knyt­tet ta­en­ket­an­ken Hud­son In­sti­tu­te, hvor jeg hol­der mig op­da­te­ret med, hvad der sker rundt om på klo­den. JEG HAR IK­KE op­le­vet, at ame­ri­ka­ne­re el­ler an­dre na­tio­na­li­te­ter skul­le va­e­re for­ar­ge­de el­ler imod den dan­ske flygt­nin­gepo­li­tik. Tva­er­ti­mod! En del af de ame­ri­ka­ne­re, jeg har mødt, sy­nes, at vi dan­ske­re er nai­ve, når vi ta­ger imod så man­ge. De spør­ger: »Tør I luk­ke så man­ge ind?« USA har selv kun mod­ta­get 1.400 flygt­nin­ge, og et land som Ja­pan har ik­ke gi­vet asyl til me­re end 15, men in­gen be­trag­ter de to lan­de som frem­med­fjend­ske. BA­RE SID­STE ÅR åb­ne­de Dan­mark dø­re­ne for 14.000 asylan­sø­ge­re, så at kal­de Dan­mark luk­ket og frem­med­fjend­sk er di­rek­te mis­vi­sen­de. Den me­get om­tal­te flygt­nin­ge-annonce bli­ver des­u­den frem­stil­let mis­vi­sen­de af kri­ti­ker­ne. Der står ik­ke, at Dan­mark er et luk­ket land. An­non­cen gør blot op­ma­er­k­som på, at vo­res PER­SO­NER SOM JIM­MY May­mann er med de­res eg­ne re­ser­va­tio­ner over for den dan­ske re­ge­ring med til at gi­ve Dan­mark et dår­ligt om­døm­me. Når May­mann si­ger, at ame­ri­ka­ner­ne ser dan­sker­ne som ra­ci­ster, hvor man­ge er det så, han har talt med? Er det en en­kelt per­son, to per­so­ner el­ler fem?

De kom­men­ta­rer, jeg har hørt og få­et på blandt an­det Fa­ce­book fra dan­ske­re, der be­fin­der sig i USA, gi­ver ud­tryk for, at ame­ri­ka­ner­ne for­står vo­res be­kym­ring. Dan­mark har et ry som en vig­tig al­li­e­ret. Vi bli­ver be­trag­tet som et even­tyr­land, der har stå­et fast i kam­pen for yt­rings­fri­he­den i for­bin­del­se med Muham­med-teg­nin­ger­ne. In­tet ty­der på, at man på et ge­ne­relt plan be­trag­ter Dan­mark som luk­ket og ra­ci­stisk. HVIS DER ER no­gen, der gi­ver Dan­mark et dår­ligt om­døm­me, så er det dan­sker­ne selv, når de rå­ber op om, hvad an­dre me­ner om os. Det er land­ska­de­lig virk­som­hed!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.