Sy­nes du, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen bør fy­re for­svars­mi­ni­ster Carl Holst?

BT - - DEBAT - Lars Benja­min Ager­bo Eliza­beth Chri­sten­sen Ire­ne Hjort Ni­el­sen

Nej,

det hand­ler om pe­ti­tes­ser, og Holst er en dyg­tig po­li­ti­ker

Ja,

han har lø­jet og mis­brugt skat­te­kro­ner

6.872 stem­mer på bt.dk

HAR SELV GRA­VET SIG NED

Hen­ning Ol­sen

På fa­ce­book.com/ditbt kl. 07.26 Ab­so­lut. Kendsgerningen er, at Carl Holst selv har gra­vet det hul, han står ne­de i. Det, der un­drer mig, er, hvor­for i him­lens navn han bli­ver ved med at gra­ve. Hul­let bli­ver jo ba­re stør­re og dy­be­re.

FOR MAN­GE SKODSAGER

På fa­ce­book.com/ditbt kl. 08.29 Jeg sy­nes, han har va­e­ret na­evnt lidt for me­get i for­bin­del­se med uhel­di­ge ud­ta­lel­ser og si­tu­a­tio­ner, så en fy­ring vil nok ik­ke va­e­re helt for­kert i det­te til­fa­el­de.

VI AN­KLA­GER HER OG DER

På fa­ce­book.com/ditbt kl. 09.33 Hold op, hvor har vi travlt med at an­kla­ge an­dre men­ne­sker i det­te land. Hvor er den på­ga­el­den­de me­d­ar­bej­der, som har hjul­pet den­ne mi­ni­ster un­der sin valg­kamp? Har han ik­ke selv et an­svar for at si­ge fra? Vi vil så ger­ne fin­de dis­se små­fejl, så vi kan slag­te de på­ga­el­den­de i pres­sen. Hvor er det i grun­den ube­ha­ge­ligt. Og nej, jeg ken­der ik­ke for­svars­mi­ni­ste­ren, stem­mer ik­ke Ven­stre og er ik­ke fra Jyl­land.

HAN SKAL SELV GÅ AF

På fa­ce­book.com/ditbt kl. 09.46 Jeg har selv stemt på Carl Holst til val­get – det for­try­der jeg kraf­tigt nu. Ef­ter min me­ning bur­de han selv gå af. Det bur­de slet ik­ke nå til, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen skal over­ve­je det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.