PANELET

BT - - DEBAT -

JO­NAS K. LIND­HOLM

Kon­sti­tu­e­ret ge­ne­ral­se­kre­ta­er i Red Bar­net For de 1.000 men­ne­sker gør det en ka­em­pe for­skel. Og jeg vil ro­se re­ge­rin­gen for den nye kurs. Det er min­dre sik­kert, hvil­ken be­tyd­ning det kom­mer til at få i det store bil­le­de, når man ser på ma­eng­den af flygt­nin­ge. An­tal­let er ik­ke af­gø­ren­de. Vi har sam­let set ik­ke no­get at skam­me os over. Min an­ke har va­e­ret ik­ke at gå ind på den fa­el­les eu­ro­pa­ei­ske pra­e­mis. Det gør re­ge­rin­gen nu, og i mi­ne øj­ne er det et pa­ra­dig­meskif­te, som er af­gø­ren­de for fa­el­les løs­nin­ger.

Jeg tror, der fin­des en el­ler an­den løs­ning, men den kom­mer nok desva­er­re til at hvi­le på kviks­and. Jeg for­ud­ser man­ge top­mø­der end­nu, som hand­ler om brand­sluk­ning. Og imens vi er op­ta­ge­de af os selv, bli­ver Putin og As­sad sta­er­ke­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.