Holst har man­ge fjen­der

Det kun en stak­ket frist

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen og An­dreas Kar­ker

’’ ’’ Først si­ger han at Ingemann ik­ke er per­son­lig as­si­stent. Og så kom­mer det frem, at han i et un­der­skre­vet brev til stats­mi­ni­ste­ren har sagt det stik mod­sat­te. Det er en me­get al­vor­lig sag

Ni­co­lai Wam­men, po­li­tisk ord­fø­rer, S

si­ans­borg går om, at det må va­e­re no­gen i mi­ni­ste­rens eget par­ti, der la­ek­ker oplys­nin­ger­ne.

Se­ne­st kun­ne Ek­stra Bla­det af­slø­re et un­der­skre­vet brev fra Carl Holst til stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der af­slø­rer for­svars­mi­ni­ste­ren i end­nu en løgn i sa­gen om hans spin­dok­tor.

Til­lid fal­der

Holst skri­ver i bre­vet, som er stilet til re­ge­rin­gens an­sa­et­tel­ses­ud­valg, der be­står af Løk­ke, Claus Hjort og Kri­sti­an Jen­sen:

’Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen var fra me­dio 2014 til ju­ni 2015 an­sat som pres­se­rå­d­gi­ver i Re­gion Syd­dan­mark og per­son­lig as­si­stent for mig som re­gions­rå­ds­for­mand’.

Be­skri­vel­sen står i di­rek­te kon­trast til Carl Holsts tid­li­ge­re ud­ta­lel­se til TV2, hvor han sag­de:

»Jeg kan godt for­stå, at man er kri­tisk, hvis man får det ind­tryk, at vi har haft an­sat en mand som en sa­er­lig rå­d­gi­ver el­ler som en per­son­lig as­si­stent for mig. Men det er hel­ler ik­ke det, han har va­e­ret an­sat til.« I går sag­de Carl Holst: »Han var en del af et le­del­ses­se­kre­ta­ri­at, hvis ar­bejds­op­ga­ver om­fat­te­de det, man kan kal­de at va­e­re per­son­lig as­si­stent. Han har ik­ke va­e­ret det, man kal­der sa­er­lig rå­d­gi­ver. Jeg er ae­r­ger­lig over, at sa­gen skyg­ger for mit vir­ke som for­svars­mi­ni­ster - og jeg hå­ber ik­ke, at den ska­der re­ge­rin­gen.«

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­ti­ske ord­fø­rer Ni­co­lai Wam­men ta­ger sa­gen me­get al­vor­ligt: »I dag har Carl Holst jo er­kendt, at den for­kla­ring, han er kom­met med he­le ugen, ik­ke hol­der. Sam­ti­dig vil han ik­ke forta­el­le, hvad Ingemann har ud­ført i hans valg­kamp. Min kla­re op­for­dring til Carl Holst er: La­eg alt på bor­det i ste­det for at det skal tra­ek­kes ud af dig dag for dag. Vo­res til­lid til Carl Holst bli­ver min­dre for hver dag, der går,« si­ger han.

AGEN­DA

kar­ker@bt.dk Først be­skyld­te en lo­kal­po­li­ti­ker fra Ven­stre Carl Holsts sa­er­li­ge rå­d­gi­ver for at kom­me med trus­ler mod ham. Så blev et for­tro­ligt brev fra Carl Holst til Ven­stres le­del­se la­ek­ket til pres­sen. Og nu an­gri­ber V-borg­me­stre den tra­eng­te for­svars­mi­ni­ster of­fent­ligt. Men i Es­b­jerg har

Mi­ni­ster ta­ler us­andt

So­ci­al­mi­ni­ster An­net­te Vilhelmsen be­na­eg­te­de

først, at hun hav­de gi­vet et pro­jekt i Zor­nigs­a­gen sa­er­be­hand­ling. Er­kend­te se­ne­re, at det

ik­ke pas­se­de. Hun slap med en na­e­se.

Mi­ni­ster gi­ver ukor­rek­te op­lys­nin­ger

Ud­vik­lings­mi­ni­ster Chr. Fri­is Bach gav for­ker­te op­lys­nin­ger i GGGIsa­gen. Han valg­te selv at tra­ek­ke sig, men hav­de na­ep­pe

be­hø­vet det. Det he­le er jo ved at bli­ve tåkrum­men­de ef­ter­hån­den. Jeg tror, det er et af de pin­lig­ste døgn, man kan kom­me på i dansk po­li­tik

’’

kreds­for­mand Tho­mas Bjer­rum Ro­sen­stand sta­dig fuld til­lid til Carl Holst.

»Der er for­skel på in­di­ci­er og be­vi­ser, og du får mig ik­ke til at fa­el­de no­gen dom, før om to må­ne­der, når vi har set hvor­dan til­syns­rå­det ser på sa­gen,« si­ger han.

Myste­ri­um

Han un­drer sig over, at de se­ne­ste da­ges per­so­nan­greb på Carl Holst.

»Jeg har ik­ke no­get pro­blem med pres­sens be­hand­ling. Så­dan er det i et de­mo­kra­ti. Men man­ge har en agen­da ret­tet mod Carl som per­son,« si­ger han med hen­vis­ning til Vi har til­lid til re­ge­rin­gens mi­ni­stre. Det har vi, ind­til det mod­sat­te er be­vist. Ind­til vi får de ting fra Stats­for­valt­nin­gen, vil jeg ik­ke fa­el­de dom over no­gen

Sø­ren Es­per­sen, na­est­for­mand, DF

an­gre­bet fra Ven­stres borg­mester­kan­di­dat i Søn­der­borg, Pe­ter Hansen, mod den sa­er­li­ge rå­d­gi­ver.

Tho­mas Bjer­rum Ro­sen­stand un­drer sig og­så over, at et in­ter­nt brev, hvor Carl Holst skri­ver, at hans nu­va­e­ren­de sa­er­li­ge rå­d­gi­ver har ar­bej­det for ham som hans per­son­li­ge as­si­stent, kan en­de i avi­sen. »Det er et myste­ri­um,« si­ger han. Den po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Hans En­gell teg­ner i JP et bil­le­de af Carl Holst som en mand med fjen­der.

»Et el­ler an­det sted i det syd­jy­ske om­rå­de har han skabt sig ut­ro­lig man­ge fjen­der,« si­ger Hans En­gell.

smo@bt.dk,

Sker det, er en mi­ni­ster au­to­ma­tisk i fa­rezo­nen. Fø­de­va­re­mi­ni­ster Lars Bar­fo­ed måt­te i 2006 tra­ek­ke sig, da DF ud­tryk­te mi­stil­lid til ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.