Prins Ni­ko­lai uden ’Jør­gen­sen’

Som føl­ge af skils­mis­sen mel­lem Ale­xan­dra og Martin Jør­gen­sen skif­ter prin­sen ’ef­ter­navn’

BT - - NYHEDER - Sil­la Ba­ka­lus

ROY­ALT

silb@bt.dk 16-åri­ge prins Ni­ko­lai har valgt at drop­pe sin sted­fars ef­ter­navn på Fa­ce­book, ef­ter det er kom­met frem, at Martin Jør­gen­sen og gre­vin­de Ale­xan­dra skal skil­les. ’Ni­ko­lai Jør­gen­sen’. Så­dan stod der på den Fa­ce­book­pro­fil, som prins Ni­ko­lai åb­ne­de i 2014. Nav­net var en ca­deau til hans sted­far Martin Jør­gen­sen, som bå­de prins Ni­ko­lai og han lil­le­bror prins Fe­lix er kendt for at ha­ve haft et ta­et for­hold til.

Men nu ser for­hol­det ud til at lø­be ud i san­det. 8. sep­tem­ber med­del­te gre­vin­de Ale­xan­dra, at hun og Martin Jør­gen­sen skal skil­les, og at Martin Jør­gen­sen al­le­re­de er fr­af­lyt­tet den store pa­la­e­vil­la på Sva­ne­møl­le­vej. Og si­den har prins Ni­ko­lai aen­dret sit Fa­ce­book-navn til ’Ni­ko­lai Fre­de­riks­borg’, skri­ver eb.dk. Ef­ter­nav­net er klart in­spi­re­ret af hans mors ti­tel som gre­vin­de af Fre­de­riks­borg.

Iføl­ge lek­tor i sam­funds­for­hold og kon­ge­hu­s­eks­pert Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen sig­na­le­rer den un­ge prins’ nav­neskif­te, at br­ud­det mel­lem hans mor og Martin Jør­gen­sen har langt­fra va­e­ret fred­som­me­ligt.

Helt ude af bil­le­det

»Det sig­na­le­rer et mar­kant brud. Og det sig­na­le­rer, at Martin Jør­gen­sen er helt ude af bil­le­det i for­hold til, hvor­dan Ni­ko­lai øn­sker at frem­stå,« si­ger eks­per­ten.

Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen tør ik­ke gi­ve et bud på, om det er den un­ge prins selv, der har øn­sket at skif­te nav­net – el­ler om det må­ske er hans fora­el­dre, der har ment, at det var en god idé.

»Men det er lidt over­ra­sken­de, at han har aen­dret nav­net på sin pro­fil på den må­de,« si­ger eks­per­ten.

Da det dan­ske kon­ge­hus ik­ke nor­malt be­nyt­ter sig af ef­ter­nav­ne, ser Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen ik­ke no­get pro­blem i, at prin­sen valg­te af be­nyt­te Jør­gen­sen til at be­gyn­de med.

»De kon­ge­li­ge her­hjem­me er ik­ke vant til at bru­ge ef­ter­nav­ne, så der­for er der så­dan set frit valg på al­le hyl­der. Man har og­så set i ud­lan­det, at de kon­ge­li­ge har be­nyt­tet an­dre ef­ter­nav­ne på Fa­ce­book, si­ger eks­per­ten, der vur­de­rer, at prins Ni­ko­lais brug af Jør­gen­sen og­så kan skyl­des, at prin­sen vil­le frem­stå lidt me­re al­min­de­lig – som si­ne ven­ner. »Det kan sag­tens va­e­re, at han vil­le ha­ve en iden­ti­tet, der ik­ke var så an­der­le­des end de an­dres,« si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Der er dog in­gen tvivl om, at Martin Jør­gen­sen har spil­let en stor rolle som sted­far i de to prin­sers liv, og at for­hol­det mel­lem dem var na­ert. Mens hver­ken gre­vin­de Ale­xan­dra el­ler prins Joachim mød­te op, da prins Ni­ko­lai 23. ju­ni i år fik sit prø­ve­be­vis fra Her­lufsholm Kostsko­le, så kom Martin Jør­gen­sen og støt­te­de den un­ge prins, hvor­ef­ter han kør­te ham hjem på som­mer­fe­rie. Fa­mi­li­en var me­get ta­et, og nu drop­per Ni­ko­lai ’Jør­gen­sen’ fra sin Fa­ce­book­pro­fil. Skils­mis­sen er ik­ke gå­et stille for sig, ly­der vur­de­rin­gen. Ar­kiv­fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jen­sen

Prins Ni­ko­lai har ef­ter skils­mis­sen fra­valgt ’Jør­gen­sen’ i sin Fa­ce­book­pro­fil.

Ar­kiv­fo­to: Ste­en Bro­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.